Turkish article mentioning Global Heritage Fund, Kars castle "restoration", Ani

Turkish article mentioning Global Heritage Fund, Kars castle "restoration", Ani

VirtualAni
VirtualAni

October 4th, 2004, 3:23 pm #1

Kaynak: milliyet
Tarih: 27.9.2004

Serpil Yýlmaz

Türkiye'nin en Doðu'sunda; Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Ermenistan'dan gelen temsilciler, birincisi bundan 5 yýl önce düzenlenen "Kars Kent Kurultayý" ve "Kafkas Kültür Festivali" etkinliklerine katýlarak, yeni bir sayfa açtýlar.

Azerbaycan ve Ermenistan arasýnda Karabað bölgesi nedeniyle süren savaþ, Türkiye'nin ayný nedenle Ermenistan sýnýrýndaki Doðu Kapýsý'ný kapamasý, Gürcistan'da Rusya politikalarýnýn yarattýðý gerginlikler; Kars'ta siyasetçilere terk edildi, halklar buluþtu.

24 - 26 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenen Kurultay'ýn en önemli yaný sivil ve yerel inisiyatifin bölgesel politikalar üzerindeki gücünü göstermesi. Bu olayýn mimarý Kars Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu. Alibeyoðlu, geçen dönem (ANAP) aldýðý oy oranýný bu yýl yüzde 100'lerin üzerinde arttýrarak, AKP'den seçildi ve ikinci kez belediye baþkanlýðý koltuðuna oturdu.

Alibeyoðlu halka neler anlattý? Kars þehir kültürüne sahip çýktý. ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Metin Sözen ve Türkiye Mimarlar Odasý Baþkaný Oktay Ekinci'nin çalýþmalarýyla oluþan kent envanteri ve restorasyon projelerine onay verdi. Belediyelerin kolay kolay göze almadýklarý bir cesaretle Kars Kalesi içindeki 300 civarýndaki konutu koruma altýna aldý. Bunlardan 20 tanesinin restorasyonu tamamlanmasýna öncülük etti.

Alibeyoðlu bu restorasyonlar için Kurultay'a da katýlan Norveç Büyükelçiliði ile ortak projeler yürütüyor. Ayrýca ABD'de Küresel Miras Fonu'nundan (Global Heritage Fund) Kaleiçi Projesi'ne 10 milyon dolarlýk bir kaynak buluyor.

Bunlar yetiyor mu? SÝT alaný belirlemek kent kültürünü yaþatmak için yeterli mi? Bu sorulara yanýt Prof. Sözen'den geliyor: "Yeni yasal düzenlemelere göre kent kültürlerine vergiden kaynak aktarýlma olanaðý var. Biz de "kent atölyeleri" kuruyoruz. Restorasyonlarda çalýþacak elemanlarý buralarda yetiþtireceðiz" diyor.

Kardeþ Türküleri

Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Flarmoni Orkestrasý'nýn Ani Harabelerinde verdiði konser bir ilkti. Kardeþ Türküleri'nin verdiði böylesine geniþ bir mozaiðe (hem de problemli bir coðrafyada) seslenen bu kadar coþkulu bir konser görmedim. Kafkasya coðrafyasýnda ilk kez Azeri, Ermeni, Gürcü, Türk, Rus halk oyunlarý ekipleri elele halay çektiler; birbirlerinin hiç de yabancýsý olmadýklarý ezgileri haykýrdýlar.

Halk oyunlarý gösterilerinden sonra sahne alan Kardeþ Türküleri Kars'ý ayaða kaldýrdý desem abartý olmaz. Kale içinde en az 7 bin izleyici; kadýn, erkek; baþý açýk, kapalý; genç, yaþlý oynadý, söyledi, güldü; ama en çok da umutlandý. Mustafa Erdoðan'ýn yönetiminde olduðu BKM'den gelen Kardeþ Türküleri'nin ezgileriyle þenlenen Kars'ý dün de Kýraç þenlendirdi.

Avrasya'ya açýlan kapý

Avrasya'da 320 milyon insan yaþýyor. Türkiye bu bölgenin müteahhit hizmetlerinden son 10 yýlda 25 milyar dolar pay aldý, dýþ ticaret hacmi 450 milyar dolara ulaþan bölgede aldýðýmýz pay ise 10 milyar dolar. Türkiye'nin içine girmeye çalýþtýðý AB kara parçasýnýn son çýkýþ noktasý Kars, Kafkasya ile nasýl buluþacak? Kars - Tiflis demiryolunun yapýlmasý ve Bakü'ye kadar uzatýlmasýyla; Ermenistan sýnýrýndaki Doðu Kapýsý'nýn açýlmasý bölgesel projelerin baþýnda geliyor.

"Siyasi iliþkiler geliþmeden ekonomik iliþkiler geliþemiyor" diyor Avrasya Ýþ Konseyleri Baþkaný Tuðrul Erkin ve örnek veriyor: "Yunanistan ile siyasi iliþkilerin geliþmesiyle son iki yýlda dýþ ticaret hacmi 200 milyon dolardan 2 milyar dolara çýktý. Kars - Tiflis demiryolu ve Ermenistan sorunu aþýlýrsa, üreticimiz çok geniþ pazarlara uzanýr." Erkin, "450 milyon dolar Þiþe Cam Rusya'da yatýrým yapýyor. 7 milyar dolar Türk sermayesi Avrasya'ya gitti. Türkiye doðrudan yatýrým çekmede 57. sýrada" vurgularýný yapýyor.

Kalkýnma, refah, özgürlük, huzur. 70 milyon dolar AB'den, 20 milyon dolar da hükümet kaynaklarýndan saðlanacak 90 milyon dolarýn Bölgesel Geliþme Fonu'na aktarýldýðýný söyleyen Erkin, bundan Kars, Ardahan, Iðdýr turizmine de kaynak aktarabileceðini belirtiyor. Erkin'den bir baþka öneri ise Olimpiyat 2020'den sonrasýna hazýrlanan Türkiye'de belediye bütçesinden ayrýlan yüzde 1'lik kesintinin kýþ olimpiyatlarý için bu bölgeye verilmesi. Erkin'in toplantýda anlattýðý efsane Kafkaslarýn nüfus yapýsýný çok iyi anlatýyor: Tanrý her ulusu bir sepete koymuþ, üzerinden geçtiði toprak parçasýna boþaltmýþ; Ýtalyanlarý Ýtalya'ya, Ýngilizleri Ýngiltere'ye; Kafkasya'dan geçerken de sepet devrilmiþ kalanlar bu topraklara kalmýþ.

Kurultay katýlýmcýlarýndan Ermenistan heyetinin gözlemleri ve bilgileri; "Kars'ta öðrenci olduðumuz zaman Ani Harabeleri'nden haberimiz yoktu" diyen Kurultay konuþmacýlarýndan Av. Fevzi Çamlý'yý destekliyor. Yakýn zamana kadar Kars resmi kaynaklarýnda; tarihte bu kentte Urartular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Selçuklular, Osmanlýlar, Ruslar yaþamýþ da, Ermeniler hiç uðramamýþ gibi davranýldý. Ýlk kez Ermeni heyeti askeri bir engellemeyle karþýlaþmadan, Ani Harabeleri'ndeki "Büyük Katedral'de" dualarýný yapabildiler.

Azeri, Ermeni, Gürcü ve Türk topraklarýna barýþ dileyen kültür elçileri; siyaseti etkileyebilecek mi?

Hoþ geliþler ola Kafkas halklarý.

Quote
Share