Ben bunca sene tarihi yanlýþmý okudum yoksa siz mi olaylarý deðiþtiriyorsunuz.

Ben bunca sene tarihi yanlýþmý okudum yoksa siz mi olaylarý deðiþtiriyorsunuz.

Azeyn
Azeyn

October 26th, 2004, 11:53 am #1

Herkese selam,Ben bu ülke sýnýrlarý içinde Ermenisi , Kürtü , Laz'ý , Alevisi , Dadaþ'ý ve sayamadýðým diðer ýrklarla birlikte yaþamayý ve her birini türkiyeli diye tanýmlayan birisiyim.
Tarih boyunca pek çok hatalar yapýlmýþ ve elinde gücü olanlarýn pek çoðu yanlýþ yollara sapmýþtýr.(Örneðin Hitler)
Türkiyede þu anda sýnýrsýz bir hak ve özgürlük yaþantýsý var.Bundan memnun olmayan insanlarda yeterli bulmayan insanlarda olabilir,Bunlar tartýþýlýr ve çözülmeye çalýþýlýr.
Yanlýþ hatýrlamýyorsam Türkiye sýnýrlarý Osmanlý imparatorluðu sonlarýna doðru içine yünanýstanýn bir kýsmý ve arap yarýmadasýnýn bir kýsmýný kaplayacak þekilde iken,kurtuluþ savaþý öncesi güneyden,kuzeyden,doðudan ve batýdan istilaya uðramýþtýr.türkiye kurtuluþ savaþý sonrasýnda musul ve kerkükde olmak üzere pek çok yerden fedakarlýk yapmýþ ve sýnýrlarýný çizmiþtir.
Ermeni sorunu diye adlandýrýlan olayda doðuda yaþayan ermeni vatandaþlarýmýz rus kuvvetleri ile birleþerek türkleri satmýþ(Bu tabir için özür dilerim) ve yerlerinden göçe zorlanmýþ.
Bu arada tarih kitaplarýnda yazmamasýna raðmen karþý gelenlere kaba kuvvet kullanýlmýþ ve hatta ölümlerde olmuþtur.
Doðuda yaþanan olaylar göçe zorlanmakmýdýr yoksa soykýrýmmýdýr.?
Doðuda toplu mezarlar bulunmuþtur ama sayýsýda azdýr ve bunlarýn ermenimi türkmü olduðu belli deðildir.(Bunu kimse araþtýrma yapmadan kendine mal edemez).
Kimsenin bam teline basmak istemiyorum ama eðerki avrupa birliðine girme arifesinde soykýrým tasarýsý diye bazý senatolardan geçen yasa teklifleri kabul edilse bile türkiyenin bir karýþ topraðýný bile vermeyeceðini ve gerekirse tüm dünyaya savaþ açabileceðini ben çok iyi biliyorum.
Bence toprak kavgasý yerine (Ki toprak almak mümkün deðil) Zana ve arkadaþlarý gibi kendi topluluðunuzu mecliste temsil edebilecek bir ortam yaratmanýz ve bu topraklar üzerinde özgürce yaþayabilmeniz,ibadetlerinizi istediðiniz gibi yapabilmeniz bence en doðrusudur.
Yoksa dünyanýn parlemontalarý gün gelir sizi satarsa(Ki siyaset nedir az çok bilirsiniz) diðer haklarýnýzdanda olmayýn.
Hepinize Saygýlar.
Quote
Share