film

film

Anonymous
Anonymous

April 9th, 2008, 3:10 pm #1

tako zvani anti kuran film


http://www.liveleak.com/view?i=216_1207467783


procijenite sami
Quote
Share

Anonymous
Anonymous

April 19th, 2008, 9:18 am #2

Licno mi nije namjera da dajem sud o ovome filmu.Napisao sam procijenite sami.
Znam da se u jednoj zapadnoj zemlji digla prasina oko toga a sam pokusavajuci
da razumijem nesto od naslova i sadrzaja, meni ovo izgleda kao jedna gruba
reklama islama. toliko.
Quote
Share

paste
paste

April 19th, 2008, 7:08 pm #3

Filmom na film: Schism (Šizma) - muslimanski YouTube odgovor na propagandni film Geerta Wildersa Fitna
Manipulacija glupostima

Film holandskog parlamentarca Fitna izazvao je žestoku reakciju meðu muslimanima, a bloger Raed al-Saeed je odluèio da mu uzvrati takoðer filmom. Zapravo, u pitanju je nabrzinu sklepana YouTube prezentacija koja zapravo pokazuje kako je lako manipulirati èinjenicama trgajuæi znaèenja svetih knjiga iz konteksta


Nakon diletantskog 16-minutnog propagandnog filma Geerta Wildersa Fitna, neizbježno je zapitati se kako je jedan nadasve glup i površan film, na nivou najlošijih YouTube provokatorskih prezentacija, dospio u centar svjetske medijske pažnje, odnosno u centar odnosa zapadne i islamske civilizacije. Odgovor, vjerovatno, leži u nezajažljivoj želji za senzacijom pa makar senzacija znaèila medijsku promociju nesluæenih razmjera rasistièkog i ksenofobnog ološa s margina evropskog društva. Šta, zapravo, možemo gledati u famoznoj Fitni?

Nakon uvoda popraæenog karikaturom Muhammeda s turbanom u kome je bomba s fitiljem, neprestano se smjenjuje red (iz konteksta istrgnutih) kur'anskih ajeta, koji pozivaju na borbu protiv nevjernika s insertima divljanja zatucanih fanatika koji predviðaju kako æe zavladati Amerikom, Evropom i svijetom. Oni poruèuju da treba "odbaciti liberalizam, demokratiju i svaki sistem koji je produkt ljudskog uma", objavljuju da Jevreje treba ubijati i pri tome kasapiti, ispisuju "miroljubive" parole poput "Bog blagoslovio Hitlera!", "Spremite se za pravi holokaust!"... Prenesen je insert s nekog islamistièkog TV kanala u kojem trogodišnja djevojèica na pitanje zna li ko su Jevreji, odgovara: "Majmuni i svinje jer tako piše u Kur'anu." Rasist i ksenofob Wilders je riješio svojim zemljacima i svijetu islam i islamsku civilizaciju "objasniti" akcijama onih koje jedino razumije - ogranièenih i poremeæenih umova, sliènih sebi.

Kako mali Ðokica zamišlja Kur'an Kur'anski citati koje Wilders koristi u svojoj argumentaciji svjedoèe o tome da dotièni nije ni proèitao spis koji kritizira, veæ je, po svemu sudeæi, prepisivao iz nekog starijeg propagandnog materijala. Tako se npr. navodi 56. ajet sure An-Nisa': I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih - vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknaðeno æe vam biti, neæe vam se nepravda uèiniti, a da je u potpunosti izostavljen naredni, 57, ajet: Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer on, uistinu, sve èuje i sve zna. (prijevod Besima Korkuta)

Jednako je i s 89. ajetom: Oni bi jedva èekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaæajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leða, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih naðete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagaèa ne prihvaæajte, koji po Wildersu oznaèava poziv Evropljanima da se isele, dok prethodni ajet, 88, objašnjava da se radi o "licemjerima" Muhammedovog vremena "koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih".

Naravno da pojmovi kao što su "nevjernici" i poziv na borbu protiv njih "dok mnogoboštvo ne išèezne i dok samo Allahova vjera ne ostane" (8:39) ne zvuèe najprijateljskije prosjeèno obrazovanom zapadnjaku, koji liènosti i dogaðaje iz prošlosti nastoji kritizirati kroz prizmu svjetonazora evropskih i amerièkih graðanskih i liberalnih društava 20. i 21. stoljeæa (interesantno je da to u ovom kao i mnogim sluèajevima èini ideolog èiji su rasistièki svjetonazori najbliži onima koji su te slobode htjeli dokinuti). Ako bismo se ravnali po tim kriterijima, morali bismo osuditi i Hamurabija, Asurbanipala, Amenhotepa IV, Julija Cezara, Aleksandra Velikog, dezidijatskog vojskovoðu Batona, Marka Aurelija, kralja Kira, Zenobija, Hatšepsutu... i druge velike državnike, voðe, vizionare i reformatore koji su prolijevali krv svojih protivnika jer nisu živjeli u svijetu u kojem bi ih od njih branili Vijeæe sigurnosti, Evropska unija ili NATO. Napokon, gotovo je svaka kultura i civilizacija (ukljuèujuæi australijske Aboridžine) imala (i na neki naèin još uvijek ima) i živjela svjetonazor prema kojem "naše" društveno/vjersko ureðenje predstavlja red (kosmos) naspram haosa, koji je uvijek predstavljen onim "drugima" (a koji se pojavljuju kao barbari, nevjernici, heretici, utjelovljenje zlih sila i dr.).

Odgovor arapskog blogera Tako u jednom od glavnih "priruènika" u voðenju evanðeosko-krstaške politike Bushove administracije - Svetom pismu - takoðer ne nalazimo mnogo "demokratskih" poteza. Neke od najboljih primjera navodi upravo Raed al-Saeed u Schismi: Ovako veli Gospod nad vojskama: Kazniti hoæu, što je poèinio Amalek Izraelcima, kad im je stao na put, kad su ono išli iz Egipta. Zato idi i pobij Amaleka, izvrši prokletstvo na njemu i na svemu, što pripada njemu! Ne štedi ga, nego pobij èovjeka i ženu, dijete i napršèe, goveèe i ovcu, devu i magarca! (Samuel 15:2-3). Slièan primjer èitamo i u Brojevima 31:9-18: Tada zarobiše sinovi Izraelovi žene i djecu Midjanaca, zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve imanje njihovo, popališe sve gradove, u kojima su prebivali, i sve tabore njihove, uzeše sve roblje i sav plijen, ljude i stoku, i dovedoše zarobljenike, plijen i grabež k Mojsiju, k sveæeniku Eleazaru i zajednici sinova Izraelovih... A Mojsije se razgnjevi na vojskovoðe, na tisuænike i stotnike, koji se vratiše s vojske. Reèe im Mojsije: A što ostaviste na životu sve žene? Upravo one bile su, koje na savjet Balaamov zavedoše sinove Izraelove, da otpanu od Gospoda zbog Peora, te doðe pomor na zajednicu Gospodnju. Zato sada pobijte svu djecu mušku i sve žene udate. A sve mlade djevojke, koje još nijesu udate, ostavite za sebe na životu.

I ovo je, dakle, dio Biblije - Božija naredba da se u Palestini istrijebe, gotovo do posljednjeg, narodi koji su izazvali njegov gnjev i èinili "ono što je gadno". Ma kako to bilo svirepo ni te postupke ne možemo posmatrati kroz prizmu moderne humanistièke misli - u svijetu meðusobnih istrebljenja i zatiranja najèešæe je bilo pravilo "mi ili oni" i bilo je sasvim oèekivano od bogova zaštitnika da predvode i zapovijedaju takve i sliène akcije svojih adoranata. Kao i u sluèaju islamskih fanatika, mnogi ljubitelji Biblije nisu svjesni da ne žive u starom Izraelu.

Biblija zapovijeda? Iako se u današnjem svijetu èini da su upravo islamska šerijatska društva ta koja su glavni protivnici sekularnih sloboda - paradoksalno - upravo su religijska uvjerenja, bazirana na novijim evangelistièkim tumaèenjima drevnih biblijskih tekstova, ona koja imaju presudan utjecaj na politiku administracije Sjedinjenih Država kada je u pitanju Izrael, ali i Irak i Iran. Na masivnom web siteu evangelistièke organizacije Christians United for Israel (CUFI), koja broji na desetine miliona èlanova u SAD-u, možemo proèitati i teološku argumentaciju: "Biblija nam zapovijeda da se molimo za mir Jerusalema (Psalam 122:6), da zbog Siona ne smijemo šutjeti (Izajija 62:1), da budemo stražari na zidinama Jerusalema (Izajija 62:6), i blagosiljamo jevrejski narod. Ovaj i mnogi drugi dijelovi Biblije imaju više nego važnu poruku - kao hrišæani imamo biblijsku obavezu da branimo Izrael i jevrejski narod kada su u opasnosti."

Na web siteu takoðer možemo pronaæi i podršku amerièkim vojnim operacijama u Iraku, kao i antiislamsku propagandu takoðer baziranu na propagandi islamskih fanatika, kvalitetnije uraðenu, ali suštinski istovjetnu Wildersovom filmu. Raed al-Saeed nam predoèuje jedan od najradikalnijih primjera ovog novog i fanatiènog evangelizma - izvjesnu pothranjenu gospoðu, pastoricu koja samouvjereno izjavljuje da "može otiæi na igralište puno djece koja ne znaju ništa o hrišæanstvu i za tili èas ih privesti Gospodu... Za tili èas oni imaju vizije i èuju Božiji glas, jer su tako otvoreni, tako korisni hrišæanstvu... Želim da mladi ljudi masovno krenu stazom Isusa Hrista na isti naèin kao što mladi ljudi idu stazom islama... da polažu svoje živote za evanðelje u Pakistanu, Afganistanu, Palestini, Izraelu i drugim mjestima, jer, izvinite, mi imamo istinu".

Jedan "preobraæeni" djeèak tumaèi da njegovi vršnjaci "postaju istrenirani da nauèe ostale kako da budu Božija vojska, ispunjavaju Božiju volju". Djevojèica koja može imati desetak godina ga nadopunjuje: "Ne osjeæam strah od smrti." Dok na propovijedi propovjednica uzvikuje: "Želim da mladi ljudi masovno krenu stazom Isusa Hrista!", izvodi se performans u kojem djeca izvode igru u maskirnim uniformama. Pastorica povikuje: "Ovo znaèi rat! Ovo znaèi rat!"

Isusov maè Isus svojim sljedbenicima jeste naložio da "propovijedaju evanðelje svima stvorenjima", uz napomenu da æe se oni koji povjeruju spasiti, a oni koji ne - osuditi (Marko 15:15-16), ali bez spominjanja vojnih opcija (redak iz Mateja 10:34: "Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju! Nijesam došao da donesem mir, nego maè", uvijek se smatrao alegorijom). Meðutim, institucionalizirani tumaèi njegove nauke èesto su bili drugog mišljenja. U svojoj Schismi, tj. Šizmi, Raed al-Saeed ukazuje kako je lako napraviti propagandni film citirajuæi dijelove drevnih spisa. Tako, nakon citiranja Isusove prispodobe o "maèu", slijede snimke srebrenièkih žrtava, sadistièkog iživljavanja britanskih vojnika nad iraèkim mladiæima, nacista koji se zaklinju Bogu, fanatika koji se mole za predsjednika Busha, prizori amerièkih vojnika u Iraku koji ubijaju stoku seljacima i ruše prekrasnu džamiju - sve radi zabave.

Ovome bismo mogli prigovoriti to da Britanci ili Amerikanci koji su odgovorni za ove postupke možda i nisu vjernici (kao islamski fanatici koji propovijedaju da je "Allah sretan kada nemusliman bude ubijen") te da su to uradili iz èistog sadizma i bahatosti, no to ne amnestira kolovoðe koji u ratu u Iraku, izmeðu ostalog, vide ispunjenja biblijskih proroèanstava. "Najlakše je uzeti neke dijelove i odjeljke i uèiniti da ljudi vjeruju, da oni, istrgnuti iz konteksta, predstavljaju bilo koju religiju. Najlakše je ali bolje je ne èiniti tako", zdravorazumsko je razmišljanje Raeda al-Saeeda na kraju Šizme, uz poruku: "Molim sve koji su pogledali ovaj film da se ne uvrijede. Morate priznati - radi se o sranju. Identiènom kao u filmu mr. Wildersa. Fitna je pogrešna u istoj mjeri kao i Šizma. Napravio sam je za 12 sati, dok je mr. Wildersu trebalo tri mjeseca. Postoji samo jedan Bog, a to je Bog. Uèinimo ovaj svijet boljim mjestom."


Vuk Baèanoviæhttp://www.youtube.com/watch?v=rpiccERJ ... re=related

http://www.youtube.com/watch?v=dGw6rsQ8xHk
Quote
Share

Anonimus
Anonimus

April 20th, 2008, 5:23 am #4

Licno mi nije namjera da dajem sud o ovome filmu.Napisao sam procijenite sami.
Znam da se u jednoj zapadnoj zemlji digla prasina oko toga a sam pokusavajuci
da razumijem nesto od naslova i sadrzaja, meni ovo izgleda kao jedna gruba
reklama islama. toliko.
sov film

Esad Heæimoviæ

Na susretu reisul-uleme dr. Mustafe ef. Ceriæa s imamima Muftiluka zenièkog najoštrije je osuðen "uvredljivi film holandskog politièara Geerta Wildersa". Film je objavljen 27. marta 2007. na internetu. Više od 200 imama u Zenici je podržalo poruku koju je proèitao reis Ceriæ: "Kur'an je od Uzvišenog Allaha objavljena Knjiga u kojoj nema sumnje jer je jasan Putokaz, zato niko i ništa ne može umanjiti vrijednost Kur'ana u srcima muslimana." Za film Fitna je reèeno da je "provokacija na koju muslimani treba da odgovore pojaèanom vjerom i snažnijim jedinstvom na Putu Istine i Pravde. Mržnja prema islamu uznemirava sve muslimane svijeta, a nas, muslimane u Bosni i Hercegovini, posebno jer nas to podsjeæa na genocid koji je naš narod doživio na kraju 20. stoljeæa u srcu Evrope. Islamofobija Geerta Wildersa neæe uveæati slobodu izražavanja u Evropi, ali hoæe raniti milione nevinih duša. Stoga imami sa susreta u Zenici s reisul-ulemom pozivaju sve ljude dobre volje da umjesto mržnje šire ljubav, da umjesto netrpeljivosti šire toleranciju te da umjesto sukoba promièu suradnju meðu svim ljudima i narodima svijeta", navedeno je u saopæenju Rijaseta Islamske zajednice.

Od posebnog je znaèaja što je film Fitna osuðen kao provokacija u samoj Zenici iz jednog jednostavnog razloga. Wilders nastoji u svom filmu dokazati da odreðeni Kur'anski ajeti potièu moderne muslimane na nasilno ponašanje. Prvi Kur'anski ajet koji se navodi u filmu bio je 1992. moto za osnivanje i djelovanje Sedme muslimanske brigade u Zenici. Rijeè je o 60. ajetu iz sure VIII pod nazivom Plijen (Al-Anfal). U prijevodu na bosanski, ovaj ajet glasi: I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. Wilders u prijevodu ajeta na engleski navodi rijeèi "to strike terror" umjesto rijeèi koje bi na bosanskom znaèile "da biste time zaplašili", što je povezivanje arapske rijeèi "Irhab" i engleske rijeèi "terror". Wilders je nakon navoðenja ovog ajeta montirao snimke napada od 11. septembra 2001. na World Trade Center u New Yorku i potom napada u Madridu od 11. marta 2003. godine. Takvom montažom Wilders tvrdi da je jedan Kur'anski ajet potakao ove teroristièke napade. To je njegovo razumijevanje islama, a nikako poruka ovih Kur'anskih ajeta. Wilders zapravo ne pravi razliku izmeðu vjerskog uvjerenja da je nešto Božija objava, o èemu se ne raspravlja, i tumaèenja koja vode u nasilje.

Tumaèenja Kur'ana ovise od brojnih èinilaca, no svoðenje islama na jedno doslovno i nepromjenljivo znaèenje je greška kada to èine i oni koji u Kur'anu vide izvor problema s nasilnim ponašanjem muslimana i oni koji žele svoje poticanje na nasilje pravdati Kur'anskim porukama. Muslimani mogu samo na jedan naèin pomoæi i sebi i zapadnim intelektualcima - da nauèe razlikovati vjeru od ideologije. Reis Ceriæ i imami su, naravno, pravilno razdvojili slobodu izražavanja, kao pravo na koje se pozivaju u Holandiji ili ranije u Danskoj, od uvrede vjerskih osjeæanja muslimana, kao razloga za reakcije u Iranu ili Pakistanu.

Ostaje pitanje šta je to specifièno za BiH povodom objavljivanja ovog filma. Tako ponovo dolazimo do pitanja o interpretacijama islama u BiH. Da li je korištenje 60. ajeta iz VIII sure bilo 1992. poticanje muslimana na nasilno ponašanje ili poticanje na legitimnu samoodbranu? Zašto islamski intelektualci u BiH ne govore otvoreno o razlikama izmeðu korištenja vjere za motiviranje samoodbrane i upotrebe vjere za poticanje zloèina? Nema nikakve dileme da se napadnute vjerske i društvene zajednice povlaèe na rubne granice svog identiteta kako bi se odbranile. To je historijsko pravilo koje važi i za kršæane i za muslimane i za druge zajednice. Jedno od tih rubnih tumaèenja jeste traženje motivacije za rat u vjerskim uputama. Nije sporna vjerska motivacija za samoodbranu, nego upotreba vjere za nasilje nad drugima. Reis Ceriæ je, stoga, na zenièkom sastanku propustio važnu priliku za suoèavanje s interpretacijama vjere koje su u ratu od 1992. od 1995. godine i kasnije vodile do zloèina.

Posebno je pogrešno zaklanjanje iza zloèina koji su poèinjeni nad muslimanima u BiH kako bi se prešutjelo nasilje koje su poèinili drugi muslimani u BiH ili van nje. Ceriæ je mogao, naprimjer, da pita zenièkog muftiju Ejuba Dautoviæa za travnièko selo Maline, koje jasno pokazuje razlikovanje izmeðu tradicije islama u BiH i zloèina. To je lijepo selo na obroncima Vlašiæa u kome su Dautoviæi jedna od najpoznatijih porodica. To je "selo u kome se èuva vjera i klanja pet vakat-namaza". To je selo u kome nikad nije razjašnjen zloèin nad tridesetak mještana rimokatolièke vjere i hrvatske nacionalnosti. Ne zna se još ni ko ih je ubio, osim da su to bili lokalni i strani islamski dobrovoljci. Ne zna se ni gdje su ukopani. Jedno od temeljnih ideoloških uporišta ovakvih zloèina u BiH bilo je u interpretacijama ajeta 178 i 179 sure II (Al Baqara) u kojima se propisuje pravo na odmazdu za ubijene. U ajetu se istovremeno kaže da "ko nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja èeka". "U odmazdi vam je - opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili!" (Korkutov prijevod).

O znaèenju ovog ajeta jasno govori prof. dr. Enes Kariæ, koji piše da ovaj ajet znaèi da je muslimanima "opstanak u provoðenju šerijatskih propisa o odmazdi za namjerno poèinjeno ubojstvo. Jer, onaj ko nastoji poèiniti ubojstvo, kada zna da æe za njega biti kažnjen, on æe od njega odustati i sustegnuti se pa æe se time spasiti i on i njegov sabrat od ubojstva". U ajetu 45 sure 5 se kaže da "ko od odmazde odustane, bit æe mu to od grijeha iskupljenje". Zato ne treba braniti islam samo od Wildersa nego i od onih koji su ubijali u Malinama i od onih koji muslimane pozivaju na nasilje i sukobe s drugima, pozivajuæi se na svoju interpretaciju Kur'ana i hadisa.

Prije rata su islamski teolozi u BiH otvoreno govorili i o tome da postoje tzv. derogirani ajeti kao propisi ili dijelovi šerijatskog prava, èija je historijska primjena završena, ali takvo tumaèenje bi danas, vjerovatno, bilo proglašeno za blasfemiju. Ali, ponovo je Kariæ taj islamski teolog koji je na znanstven naèin pisao o ovoj temi, dok Ceriæ sve svodi samo na manipulativnu upotrebu. Stoga èekamo na islamske teologe koji æe svojom interpretacijom olakšati odnos muslimana i prema tradiciji i prema savremenom dobu. Prešuæivanje ne pomaže ni muslimanima ni Zapadu.
Parlament na proputovanjuVeèera na splavu

Ministarstvu vanjskih poslova BiH iz Parlamentarne skupštine BiH 7. aprila upuæen je, najblaže reèeno, zanimljiv dopis: delegacija Predstavnièkog doma Parlamenta BiH raspoložena je za veèeru "u utorak 8. 4. 2008. na jednom od beogradskih splavova"! Naime, parlamentarci, koji su boravili u uzvratnoj bilateralnoj posjeti Makedoniji


Quote
Share

Anonimus
Anonimus

April 20th, 2008, 6:06 am #5

Osobno nemam sta dodati.Jedno kratko objasnjenje koje pojasnjava mnoge stvari.Za selo Maline nisam ni cuo do prije par dana.30 ubijenih uz blagoslov zenickog muftije,kojima se ni za grob ne zna.Ali koga briga za njih.Zagreba se oni ne ticu,jer su tamo iz neke Bosne,a za Sarajevo oni su stvar koju treba sto bolje sakriti.No zato sam cesto,veoma cesto slusao o stradanju u jednom drugom selu;Stupnom Dolu.Tamo su sve zrtve pokopane kako Bog zapovijeda,cak smo culi i rijeci isprike od onih koji su pocinili zlocin.Za onaj pocinjen u selu Maline-nista;muk i tisina 15 godina.Valjda zato sto su nastradali Hrvati-ili katolici Bosanci ili ...nazovite ih kako hocete.A nastradali su zato jer je jedan muftija nasao opravdanje u casnom Kuranu.Ne vjerujem da ce iko iz zemljice Bosne optuziti "cestitog" muftiju,a Kuran je izgleda postala knjiga koju svako rasteze kako zna i umije-nesto slicno kao harmoniku.
Quote
Share

AT
AT

April 20th, 2008, 3:43 pm #6

Opet smo na tragu one "nasi kreteni su bolji od vasih kretena, i vasi kreteni su poceli prvi". Nikako da se dodjemo do jednostavne istine da nikakvi zlocini s druge strane, nikakav obrambeni rat, nikakve isprike ne umanjuju i ne opravdavaju vlastite zlocine. I da bi se mi (svi mi, neovisno tko smo) trebali bolje osjecati ako pocistimo u vlastitoj avliji.

Sto se tice rastezanja Kur'ana, nista manje se ne rasteze ni Biblija (ja sam krscanin, bar nominalno, ali imam puno pravo analizirati bilo koju knjigu), a globalne posljedice su vjerovatno i pogubnije (zbog jednostavne cinjenice da su sljedbenici Biblije podjednako genocidni ali puno bolje naoruzani). Uostalom, valjda si procitao gornji copy-paste tekst: "Ovako veli Gospod nad vojskama: Kazniti hoæu, zato idi i pobij Amaleka, izvrši prokletstvo na njemu i na svemu, što pripada njemu! Ne štedi ga, nego pobij èovjeka i ženu, dijete i napršèe, goveèe i ovcu, devu i magarca! (Samuel 15:2-3). Slièan primjer èitamo i u Brojevima 31:9-18: Tada zarobiše sinovi Izraelovi žene i djecu Midjanaca, zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve imanje njihovo, popališe sve gradove, u kojima su prebivali, i sve tabore njihove, uzeše sve roblje i sav plijen, ljude i stoku, i dovedoše zarobljenike, plijen i grabež k Mojsiju, (...) Reèe im Mojsije: A što ostaviste na životu sve žene? Upravo one bile su, koje na savjet Balaamov zavedoše sinove Izraelove, da otpanu od Gospoda zbog Peora, te doðe pomor na zajednicu Gospodnju. Zato sada pobijte svu djecu mušku i sve žene udate. A sve mlade djevojke, koje još nijesu udate, ostavite za sebe na životu".

Takvih primjera je bezbroj, puna ih je i jedna i druga zlocinacka knjiga, i kad se takvih uputa domogne fundamentalist bilo koje orijentacije zacas nadje dovoljno tupave sljedbenike koji jedva cekaju da nadju "krivce" za svoj jad, besmisao i mrznju. Uostalom, zadnjih dana nam se ovdje stalno javlja onaj analno orijentirani jadnik cija je poruka, pojednostavljeno, "ko nije ubijao i mrzio nema sta ovamo traziti".

Dobar primjer masovne zatucanosti sam procitao jutros, evo jedan dio:

"“Vjerujete li da je Bog naèinio svijet za šest dana?” upitao je prije neki dan ozbiljnim tonom voditelj CNN-a senatora Baracka Obamu, a senator Obama, inaèe vrlo razuman i suvisao èovjek, poèeo je neuvjerljivo vrdati kako su biblijskih šest dana možda ipak više metafora, ali da on ne bi konaèno kazao ni da ni ne. Ta televizijska debata tako je nalikovala inkvizicijskom isljeðivanju, da sam gotovo oèekivao da æe netko u kutu televizijskog studija poèeti grijati željezo. Obama je, sreæom, bio sabran i oprezan, svjestan da u Americi možeš izgubiti predsjednièke izbore ako ti se samo omakne sumnja da Zemlja nije ravna.
(...)
U Sjedinjenim Državama prirodno je ne postavljati takva pitanja. Bijednici na junk foodu ne oèekuju da njihova zemlja uèini išta za njih. Njima je savršeno logièno da vlada štiti banke, osiguravajuæa društva i vojnu industriju. I normalno im je da su banke, osiguravajuæa društva i vojna industrija sve bogatiji, a oni sve siromašniji, jer je naprosto takav naravni poredak svijeta. Vlast postoji da služi bogatima. Tvrditi suprotno je nepatriotski. Zdravstveno osiguranje za svu djecu izmislili su socijalisti koji kažu da Bog nije stvorio svijet za šest dana.

(cijeli tekst na: http://www.jutarnji.hr/komentari_i_misl ... ,116586.jl)


Quote
Share

Anonimus
Anonimus

April 20th, 2008, 6:16 pm #7

Malo sam podozriv kada citam ove tvoje komentare.Na svaku suru iz Kurana ti vracas citat iz Biblije.Hajde ,moze i tako.Jedina razlika je u tome sto mi se gadi svaki citat iz Biblije,koji podstice,nasilje i ubistvo,i to mogu otvoreno da kazem.Ali ,kada kritiziramo tekstove iz Kurana,koji podsticu mrznju i nasilje,onda se stvar (islamski) rjesava vrlo brzo:onome koji kritizira slijedi fetva i odsijecanje glave.Zelim da ti kazem da oni ubijeni mucki u selu Maline(Hrvati-katolici-Bosanci) zasluzuju nasu paznju kao i svi drugi.A minimum ja da budu pokopani kako dolikuje ljudima.Ti njih i ne spominjes.E vidis tu je razlika izmedju mene i tebe.U Stupnom Dolu je pobijeno dosta mojih prijatelja .Neki su bili i radne kolege.Uvijek cu osudjivati taj zlocin.Ali necu,kao ti ,presutjeti ni onaj u Malinama.Ni bilo koji drugi.
P.S.Kazes da si "nominalno" katolik.Za takve kao sto si ti,da bi bili pravi katolici nedostaje jos samo jedna sitnica-treba hodza da vas osuneti.
Quote
Share

Anonymous
Anonymous

April 20th, 2008, 7:57 pm #8

e vidis zaintrigo me je ovaj tvoj zadnji dio teksta, da vas hodza osuneti. kao prvo hodze ne sunete,zato su bile druge osobe tzv. berbe, a u danasnje vrijeme to rade doktori pri samom rodjenju, jadan ti i tvoje sunecenje, koliko samo onda ima muslimana u citavom svijetu, jer to tvoje sunecenje rade i muslimani i nemuslimani kao i jevreji, neko zbog pripadnosti vjeri, a neko zbog cisto higijenskih i zdravstvenih razloga. a po svemu sudeci ti si osunecen na pogresnom mjestu u svojoj glavi.
Quote
Share

Joined: January 1st, 1970, 12:00 am

April 21st, 2008, 12:12 am #9

Malo sam podozriv kada citam ove tvoje komentare.Na svaku suru iz Kurana ti vracas citat iz Biblije.Hajde ,moze i tako.Jedina razlika je u tome sto mi se gadi svaki citat iz Biblije,koji podstice,nasilje i ubistvo,i to mogu otvoreno da kazem.Ali ,kada kritiziramo tekstove iz Kurana,koji podsticu mrznju i nasilje,onda se stvar (islamski) rjesava vrlo brzo:onome koji kritizira slijedi fetva i odsijecanje glave.Zelim da ti kazem da oni ubijeni mucki u selu Maline(Hrvati-katolici-Bosanci) zasluzuju nasu paznju kao i svi drugi.A minimum ja da budu pokopani kako dolikuje ljudima.Ti njih i ne spominjes.E vidis tu je razlika izmedju mene i tebe.U Stupnom Dolu je pobijeno dosta mojih prijatelja .Neki su bili i radne kolege.Uvijek cu osudjivati taj zlocin.Ali necu,kao ti ,presutjeti ni onaj u Malinama.Ni bilo koji drugi.
P.S.Kazes da si "nominalno" katolik.Za takve kao sto si ti,da bi bili pravi katolici nedostaje jos samo jedna sitnica-treba hodza da vas osuneti.
Malo si se zeznuo... Nisam ja spominjao nijedno selo, govorio sam o potrebi ciscenja vlastitog dvorista.

Ove usporedbe jednog i drugog fundamentalizma su ti malo klimave - jedni bace fetvu, postave bombu, ubiju koju tisucu ljudi ruseci tornjeve organizacije koja polako ali sigurno zavija svijet u crno; drugi prvo sankcijama pa onda bombama ubiju pola milijuna djece u zemlji hiljadama kilometara daleko, i to u zemlji koja nikakve veze s terorizmom ni drugim optuzbama nije imala. I nije ovo zato sto su jedni bolji od drugih, nego ono sto sam vec rekao - samo su bolje naoruzani.

A to da nisam katolik, to si pogodio. Ako biti katolik podrazumijeva slusati i postovati sve one kreature koje se izmjenjuju na mjestu Papa, slusati i vjerovati biskupi i drugim popovima, vjerovati da je Biblija dobra knjiga koja bi se smjela pustati u opticaj bez upozorenja da se radi o pornografiji, sundu i glorifikaciji nasilja i mrznje - onda sam ponosan sto ne pripadam toj konfesiji. I nijednoj drugoj, jer neke razlike i nema. Smece k'o smece.

 
Quote
Like
Share

Anonymous
Anonymous

April 21st, 2008, 8:05 am #10

Razmisli malo, ima puno pitanja na koja nisi nasao odgovore. Nemoras vjerovati niusta, niko te ne goni, ali u ime slobode, koju pretpostavljam zagovaras, jer je kroz anarhiju pokusavas konzumirati, dopusti slobodu i drugima da vjeruju, da postuju svoje svete knjige, da iz njih uce. Niti u jednoj od tih knjiga, ni u naznakama, nema zala kao sto su, primjera radi, rusenje WTC-a ili slicno, kao sto je rat u Iraku, izraelski napadi na palestince i slicno. Ta zla su izmislili neki tebi slicni anarhisti, koji su kad je zatrebalo koristili sve moguce za probitak svojih interesa, pa su medju ostalim i na tvoj nacin tumacili i koristili izvatke iz svetih knjiga. Gdje su citati koji govore o jednakosti, o tome da su svi ljudi Bozija djeca prema tome jednaki, gdje su citati o postenju, nadanju, pomaganju u nevolji. Protiv bilo kojih ljudskih uvjerenja, pa tako i religijskih pise i govori samo neko, ko je izgubljen u duhu i vremenu, neko ko ogranicena uma biva prepusten beznadju, neko ko nema snage otvoriti oci i pogledati svijet onakav kakav jest, nego i dalje robuje komunistickim zabludama i dogmama. Autori svih ovih filmica i napisa zlo su i jedino sto cine je sirenje mrznje u svijetu, a oni koji se prema ljudima koji vjeruju odnosi na tvoj nacin, svakog od tih idiota u svojoj gluposti podrzavaju.
Quote
Share