Król Lew w kinie (2D/3D)

Nitrol
Karakal
Nitrol
Karakal
Joined: 9:50 PM - Apr 10, 2010

6:18 PM - Aug 29, 2011 #1

Wczoraj by³em w kinie na Królu Lwie w 2D :D
I zaprzeczê stereotypom - nowe pokolenie, przynajmniej w kinie w Wawie wydaje siê kochaæ Króla Lwa :D
Pojecha³em na z³ote tarasy, kupi³em bilet:
-Bilet szkolny na Króla Lwa w 3D poproszê
-Niestety nie gramy w naszym kinie wersji 3D, tylko 2D
-Jeszcze lepiej! (tu pytanie czy w inym multikinie jest 3D, nie pamietam jak sz³o)
- o_o //wyobra¼cie sobie minê kasjerki gdy w odpowiedzi s³yszy ¿e wersja 2D jest jeszcze lepsza a zaraz leci pytanie czy graj± gdzie indziej 3D XD//
zap³acenie za bilet (pó¼niej wrzucê skan, a co!) i wy¿erka w KFC.
Wchodz±c na salê kinow± (kilka minut przed czasem XD) mia³em ju¿ banana na twarzy, podczas reklam tak¿e XD Sala kinowa nie by³a pe³na, ale wszystkie najlepsze miejscówki zajête ;D d³u¿szy czas ¶ciemniony ekran, kto¶ w sali za¿artowa³ ¿e siê projektor zepsu³ ;D i nagle NAAAAH!!!! (...) ca³y podekscytowany, dreszcze na ciele :D
Muszê zaznaczyæ ¿e mimo powrotu do starego raportu film nie jest krótszy od ES bo kilka scen na potrzeby 3D zosta³o przed³u¿onych i WYDAJE MI SIÊ ¿e dodano ze 3 dialogi w tle (albo ich nie s³ysza³em wcze¶niej z technicznych powodów).
Reakcje w kinie by³y bardzo dobrze, publika wczu³a siê w film s³ychaæ by³o zachwyty i ¶miech, najbardziej komentowali 2 ch³opaków z dziewczynami (dziewczyny siedzia³y cicho XD) czasem podrzucaj±c teksty z pamiêci i czwórka ma³ych dzieci :D
Tu¿ przed wypluniêciem Zazu przez Skazê, g³os na ucho 4 letnego ch³opaka:
-Bleh!
(po chwili Skaza wypluwa Zazu) Skaza: Bleh!
:D ogólnie ch³opak zna³ kilka tekstów wiêc ogl±da³ KL nie raz :D
Teraz scena w w±wozie - rozp³aka³em siê, nie jako¶ wielce ale rozp³aka³em ^^ wieeelkie emocje. Najlepszy by³ tekst jednej z dziewczynek:
(Simba podchodzi do martwego Mufasy):
Dziwczyka: Prooszê (smutnym, cichym g³osem)
chyba ta sama dziewczyka: Nie ¿yje... (jeszcze smutniejszym g³osem)
(Skaza podchodzi do Simby, ujêcie na twarz Skazy)
Dziwczyka: Proszê, proszê (do rodziców prawdopodobnie, smutnym, rozgniewanym g³osem) - walnijcie go! (co¶ w tym stylu, niepamiêtam dok³adnie...)
by³o te¿ kilka przestraszonych wdechów powierza (wiecie o czym mówiê ;D)
potem Simba ucieka przed hienami, g³os innego dziecka, baaardzo smutny:
"Jest teraz samotny..."
Czyta³em negatywne opinie o reakcjach dzieci ale tylko jedno s³ysza³em z tekstem (w w±wozie):
"Mogê ju¿ i¶æ?"
ale zaraz na Hakunie Matacie od tej samej osoby by³o s³ychaæ salwy ¶miechu :D
emocje,emocje emocje - dreszcze przez ca³y film, ¶wietne uczucie :D
Musicie i¶æ i siê przekonaæ sami, koniecznie! :D
Scena koñcowa, Simba wchodzi na LS i znów mam ³zy w oczach :la:
Zota³em do napisów i warto by³o, by³em tylko ja i jeden ch³opak ko³o 25 lat co komentowa³ trochê film (po cichu ;D ) wraz z dziewczyn± i warto by³o bo zobaczy³em sprz±taczki tañcz±ce przez jakie¶ 10s do CYFTLT :)
Aha: Jako¶ obrazu super, kilka scen wyd³u¿onych: kamera lec±ca w górê w±wozu, drzewo Rafikiego, pod gwiazdami i co¶ jeszcze ;D
Dodatkowo kilka dialogów w tle by³o nowych, np. Rafiki mówi³ co¶ w stylu "Prawie gotowe, jeszcze tylko..." ;)
Czyli BAAARDZO UDANY DZIEÑ! ;D
I muszê zaprzeczyæ ¿e w nowym pokoleniu nie ma ju¿ nadziei - mo¿e w innych kinach nudzi³y siê ale w Wawie dzieciaki bardzo siê z¿y³y z bohaterami i z emocjami ¶ledzili ich losy :)
Pewnie co¶ przegapi³em, wiêc jak macie pytania - piszcie :D
I sorry za chaos, to z podekscytowania, we Wrze¶niu jadê na 3D wiêc opiszê to jako¶ lepiej :)
<center>
Jestem ze Stada Lwiej Ziemi. Wszystkich fanów Króla Lwa do nas serdecznie zapraszam.</center>
Quote
Like
Share

Kamisia
Jaguar
Joined: 12:14 PM - Apr 02, 2005

10:34 AM - Oct 10, 2011 #2

Ja równie¿ by³am, ale tylko na 3D :) I niestety muszê Ciê zmartwiæ, nie by³o ¿adnych nowych dialogów, to tylko stare, ale podg³o¶nione :D U mnie na sali raczej niewiele osób [na tyle ze swobodnie przesiad³am siê piêtro ni¿ej i nikt juz pode mn± nie siedzia³, a pierwotnie zajê³am miejsce na ¶rodku], ¿adnych komentarzy, ¿adnych westchnieñ, ¶miechów ani p³aczu. Jak dla mnie rewelacja, bo czu³am siê jakbym by³a sama :D Wra¿enia super, tym bardziej, ¿e dosta³am kilka plakatów :D
:)
Quote
Like
Share

Nitrol
Karakal
Nitrol
Karakal
Joined: 9:50 PM - Apr 10, 2010

2:09 PM - Oct 10, 2011 #3

Tak, by³em trzeci raz i zauwa¿y³em ¿e tylko mi siê wydawa³o :lol:
Kilka plakatów? A ja ani jednego ;(
<center>
Jestem ze Stada Lwiej Ziemi. Wszystkich fanów Króla Lwa do nas serdecznie zapraszam.</center>
Quote
Like
Share

Malaika
Tygrys
Joined: 1:46 PM - Mar 15, 2005

6:30 PM - Oct 29, 2011 #4

dwa razy, by³am na nim dwa razy , mimo ¿e na 3 D (szczerze mówi±c obawia³am siê jak mia³o to wygl±daæ. Na ca³e szczê¶cie, nie by³o to tak straszne jak sie spodziewa³am) i nie ¿a³uje, gdybym tylko mia³a w tamtym czasie wiêcej pieniêdzy a i mo¿liwo¶æ zaci±gniêcia wiêkszej ilo¶ci osób, zapewne nie jeden raz wyl±dowa³abym bym w kinie ^^;.

heh jeden z punktów programów wrze¶niowego spotkania jakie zorganizowa³am z Afrozenheart z Da, by³ w³a¶nie wypad do kina, w tamtym czasie by³ mój ju¿ to drugi raz xD
Razem z jedn± z dziewczyn wy¶piewa³y¶my wszystkie piosenki, nie zapominaj±c oczywi¶cie o tek¶cie z poniektórych scen XD
Sala i umnie nie by³a pe³na w jednym jak i w drugim wypadku, ale najwiêkszym zdziwieniem by³o dla mnie to,ze zamiast dzieci (spo¶ród osób obecnych w kinie, by³a tylko jedna kobitka z dzieckiem,) ca³± resztê stanowi³y osoby doros³e, co przyznam szczerze mnie ucieszy³o,a dlaczego,a dlatego ze domy¶li³am siê,ze podobnie jak my, wpadli powspominaæ stare dobre czasy.

...ach..
ogólne wra¿enia s± krótko mówi±c wspania³e
Mrah, idealne zakoñczenie tamtejszego dnia XD
Quote
Like
Share