PETUELI AFU FAMILY TREE

PETUELI AFU FAMILY TREE

MV TOKOMEA
MV TOKOMEA

June 7th, 2006, 8:29 pm #1KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu

Quote
Share

MV TOKOMEA
MV TOKOMEA

June 7th, 2006, 8:43 pm #2

KOE HAKO ‘O SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki
(fanau ‘e toko 4)
i.-TAUTUA’A
ii.-VILIAMI KAINGA
iii-‘ENEASI TAUFA
iv.-MATELITA (mate ‘ikai ha fanau)

KOE HAKO 'o TAUTUA'A mo ANGITAU

1- TAUTUA’A (mali mo Salome Tautu’a meihe Ha’a Taiamoni /Fotua) fanau ‘e toko 3

1-‘Emavalu (mali ‘o Sione Tohi) ‘oku ‘iai ‘a Rev Malakai Tohi,Simi Tohi, Pulu Tohi,’Ainise Fungavai,Manu Tohi,Pauline,Lesieli Tupou,Ma’u Fakatete , Lose, Na’uli,)

Ko Malakai Tohi ko’ene fanau ko Sione Tohi(Lofanga), Tevita Tohi(Ngele’ia), mo Pauline(mali ki Nomuka)

2- Silia (mali ‘o Sione Mosa’ati,pusiaki’i ‘a Rev Malakai Tohi) ‘oku ‘iai ‘a Luisa, Salome (fa’ele kia Latu Sisifa) Fotuaika,…etc

3- Tevita Angitau(mali ‘o ‘Apikale)’oku ‘iai ‘a ‘Apolosi Angitau(mali mo Susana Paongo)Manuna (mali mo Latu Vea)’Isileli Angitau, Hepisipa Angitau, Petueli(fa’e kia Va’ati Paongo)

*(koe ‘uhinga mali ‘a Rev Malakai Tohi mo Leata(NTT),koe ‘oange ‘e Luisa/NTT(mali ‘o Polo)

4-Eneasi Taufa Kainga (nofo ‘i Kolomotu’a ‘ia ‘Eneasi Kavapalu) ka koe foha ‘o Viliami Kainga(aka Kainga)

HAKO 'o VILIAMI KAINGA
VILIAMI KAINGA ‘iloa ko Kainga (mali mo Melefale) fanau ‘e toko 6

1 -Paula Finau Kainga ‘oku ‘iai ‘a Mele Na’a ‘Ulukivai’ila Moala (mali moViliami Losepeli Moala( Lotaki Moala)/Ha’afeva)fanau ‘e toko 5: Sione Tupou Tea Moala, Sione Hao’uli ki Namo Moala,Viliami Moala,Sione Mataitini,Saimone Tofavaha Moala)

2-Mele’Oliveti (mali mo Hao’uli /Lotofoa(pusiaki’i ‘a Sefita Hao’uli ) ‘oku ‘iai ‘a Mele Tukutau(mali mo Feleti Tukutau/Lotofoa/LA )fanau toko 4: Sione Talimoui Tukutau,David Livinstone Tukutau,Tomasi Tukutau ,Gosford Tukutau

3–Sione Va’enuku Kainga,(mali mo Fe’ao) ‘oku ‘iai ‘a Melena’a (mali mo Tuipulotu Kaufusi/Makave)Asi, Eniselina, Sione Kainga(mali mo ‘Ele/Fotuha’a),‘Amelia,Lotolua

4-MeleMapa(mali mo Ve’eono/Lotofoa) ‘iai ‘a Sengi, Siosifa,Melefale,’Akapusi,Tevita Vaokotone,Sione Ketu’u , Toutai

5-Mosese Fale Kainga :(mali mo MeleNaite/NTT) ‘oku ‘iai ‘a Tutau(mali mo Taani Siulua),Sione Tu’ikiha’anai Kainga (mali ki Fotua)Toafa(mali mo ‘Emosi ‘Alatini) Mafi (mali mo Sinipata Paongo)

6-Moala(mali ki Nomuka) ‘iai ‘a Kenitoni Tokai, Viliami Kainga Tokai,’Esafe Tokai, Kelemani Tokai

7-Asipesio(mali mo Fatai Ngalu/Matuku) ‘’iai ‘a Losa Afuha’amango,Naisa Ngalu ,Fine,Mafi

8-Funaki Taufatofua: mali mo Kongaika Taufatofua/Kotu) ‘oku ‘iai ‘a Rev Sela Vaimoana Taufatofua Manu, Hamefaiva’imoana Taufatofua, ‘Olivia, Luisa,Uinise Teuloi Faleafa (mali mo Semisi Faleafa),Tokilupe’I vao lilo ,UiliVea Taufatofua *(koe mali ‘a Funaki mo Kongaika Taufatofua he ngaue fakaSetuata ‘a Kainga & Melefale ‘i Kotu

9-‘Eneasi Taufa Kainga(pusiaki’i ‘e Salome Tautua’a ke tokoua’aki ‘e Angitau)

HAKO 'O 'ENEASI TAUFA
-Ko ‘ENEASI TAUFA(mali mo Lupe) fanau ‘e 2
1-Sisilia Laukau,
2-‘Ofa Kavapalu, ‘iai ‘a Lupe ‘oku nau nofo kotoa ‘i Kolomotu’a (nofo ai ‘a ‘Apolosi & Susan)

Malo ka tau toki vakai

Quote
Share

MV Tokomea
MV Tokomea

June 7th, 2006, 9:08 pm #3


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7,pea koe fahuloa ‘eni ‘oe famili)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7-TONGILAVA(‘ikai fanau)

1- HAKO 'O 'AMELIA KAFO'ATU
1-‘AMELIA KAFO’ATU Ikahihifo(mali mo Mosese Vakasiuola/Pangai/Hp)'o 'iai 'ene fanau 'e 6

1-Sela (mali mo Rev Tonga Paane) ‘iai ‘a Tomasi Simiki, Mele (mali ‘o Rev Lopeti Taufa),’Ana(mali ‘o Pelikani Taumoepeau)

2- Mele Tu’uanga (mali mo Sione Tu’uanga) ko ‘ena fanau ‘a Tevita Tuli’akiono,Suli,Milika Makoni ,Peni Tupou, ’Afemui(tamai ‘a Rev Tu’ipulotu Finau,Tufuola,Vanisi,Simione,Salome, etc)

3-Salote Hemuli (mali mo Vusika Hemuli/Kolomotu’a) ‘oku ‘iai ‘a Ha’a Hemuli mo ‘Akosita Fineanganofo ‘oku nau nofo kotoa ‘i Kolomotu’a…etc

4-Sela Tukia (mali mo Tukia/Kolomotu’a) ‘o ‘iai ‘a ‘Inoke Tukia mo Tevita Tukia moe Ha’a Tukia ‘i Kolomotu’a

5-Fakatete (‘iai ‘ene fanau tu’utamaki ko Sifa Vakasiuola mo Tufuola

6-Lesieli Vakasiuola(‘iai ‘ene fanautu’utamaki ko Tuai)

(Koe ongo ‘api ‘e 2 na’e nofo ako ai ‘ae Kau Lofanga ‘i Tonga koe ‘api ‘o Salote Hemuli & Sela Tukia)

2-KOE HAKO 'O POTE
2-Ko POTE (mali mo Tevita Vaipulu mei Lotofoa)

1-‘Alipeti Vaipulu(mali mo Ma’ata Tu’ifua) ‘iai Rev Tevita Vaipulu(Mali mo ‘Ofa ‘o ‘iai ‘a Rev Soeli Kavafolau Vaipulu , Kepueli Vaipulu,Sione Tupou Vaipulu,Sela ,Fololeni, )pusiaki’i ‘a Mosese Mahe Tu’imana(tauhingoa kia Rev Mosese Mahe)

2-Ma’ake Vaipulu(mali mo ‘Asinate Mavae Vaivaka ) ‘iai ‘a Rev Viliami Veitutu Vaipulu,Taani Vaipulu, ‘Amelia,,Sosaia, ’Epoti ,Lemeki, Fehi,Filianga,Laipeli,Kuleifooti,Veipueki,.etc

3-Kaveinga Tohi Vaipulu(mali mo ‘Esei Angitau ) ‘iai ‘a ‘Aisea Lofi ,Tongilava,Toni,etc

3-KOE HAKO 'O SALOTE
3-SALOTE (mali mo Puniani)fanau ‘e toko 5
1-‘Amanaki Puniani……’iai ‘a Tine, Holika, Eva etc
2-Rev Henele Puniani ('ikai mali)
3-Kelo Tamanika(mali mo Meleate) ….’iai ‘a Loketi,Siapoki,’Ofila,etc
4-‘Ofa Puniani
5-Sione ‘Ofa Puniani

Ko Toafa lahi (mali mo Tali’uli), 'o ’iai ‘a
1-Mohe(‘iai ‘a Mataiasi Lomu‘i Longolongo )
2-Puniani (mali mo Salote)….’iai ‘a Holika, Tine,Eva etc
3-Vaivaka (mali mo ‘ANA Tu’imana )’o ‘iai ‘a Toafa(Veitongo) mo,’Asinate Mavae (mali mo Ma’ake Vaipulu),pea toe nofo ‘a Vaivaka kia Mele Mafi Paongo‘o ‘iai ‘a Filimone Vaivaka ‘i Ha’ateiho ‘o ‘iai ‘a Tevita Vaaivaka ,Sinipata Vaaivaka, Sulia etc

4-HAKO 'O PENI TUPOU

1-Kepu Tupou(mali mo Salome/Lotofoa)…’iai ‘a ‘Otini, Mahina, Tomasi Tupou(Peni Tupou),Laise…etc, mate 'a kepu kae toe mali 'a Salome mo Seleti 'Atu Tupou

2-‘Amelia Kafo'atu Tupou(mali mo Siaosi Paongo)…’iai ‘a Sione aongo,Pita, Lave,Salote,MeleVea,Lotomo’ua,..etc

3-Seleti ‘Atu Tupou(‘Ikahihifo)-mali mo Salome) ‘iai ‘a Paula, Pote,’Amelia,Sione Taufa, mate 'a Salome pea toe mali 'a Seleti Atu mo Selavalu 'o 'iai 'a Kepu etc

5-HAKO 'O MELEANE
'Oku 'iai 'a Angitau lahi na’e mali mo Ane Tu’imana ‘o ‘iai ‘a ‘Esi Tohi,pea toe mali ‘a Angitau mo Luisa Tu’imana(tokua ‘o Ane) ‘o iai ‘a Ana Ngaluafe ngitau mo Sela Angitau(mate mo ‘ene ongo tama he ngoto ‘ae Melino ‘i Vv), pea mate ‘a Angitau pea toe mali ‘a Luisa mo Tupoule’okava ‘o ‘iai ‘a Faitangane mo Fine(mali mo Matini/Vv)

*Ko Meleane…Angitau….’Esei Tohi Vaipulu
*Ko Nenase….Pote……..Tohi Vaipulu (fu’u mali famili ‘aupito)

Tau toki fakama'opo'opo ai
Malo MV Tokomea

Quote
Share

MV Tokomea
MV Tokomea

June 7th, 2006, 9:12 pm #4


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
Koe HAKO ‘O LETI
1-Fika…’oku ‘iai ‘a Fa’aoso ‘o tupu mei ai ‘ae Ha’a VOU ‘i Pelehake(Hopoi Vou)

2-‘Aisea….’oku ‘iai ‘a Mele ‘oku nau nofo mo ia ‘i Pelehake kotoa

3-Na’e fa’ele ‘a Leti kia ‘Isikeli FanuaLofanga ‘o ma’u ‘a Saia Hopoi(mali mo Tupou Afu) ‘o iai ‘a Uili Hopoi (tamai ‘a ‘Isikeli/FanuaLofanga he taimi ni)

4-Tapulea :

5-Tupou Le’okava…(kia Peni Tupou).’oku ‘iai ‘a Faitangane mo Fine


Malo
MV Tokomea
Quote
Share

MV Tokomea
MV Tokomea

June 8th, 2006, 5:06 pm #5


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
Ko Ma'usieli mo Tevita Fehoko koe ongo matu'a NTT

Na'e 'uluaki mali 'a Tevita Fehoko mo TOAFA lahi 'o 'iai 'a
1- Sepi 'oku 'iai 'a Sela (mali mo Manu Paongo) 'o 'iai 'a Fetuli Paongo, Na'e toe mali 'a Sela mo Sione Ma'usia /Ha'ateiho 'o 'iai 'a Loseli Ma'usia,Salote,Tupou, Taka, Fane ,

Manatu'i na’e ‘uluaki mali ‘a Manu Paongo mo ‘Anasiale ‘o ‘iai ‘a Siaosi Paongo(mali mo ‘Amelia Kafo’atu Tupou), pea toe mali ‘a ‘Anasiale mo Sione Sinilau Havili Paongo(Sinilau) ‘o ‘iai ‘a Setelo Paongo(Sinilau) & Meleate Tamanika

2-Peni 'Uhila:

3-FangaFanua (mali mo Saimone)nofo Navutoka 'o 'iai 'a Sione Taufa,MeleTule,Paula 'Onetaka,Fe'ao Tiueti

Pea mate 'a Tevita Fehoko ,kae toe mali 'a TOAFA mo Talia'uli 'o 'iai 'a
1-Mohe 'oku 'iai 'a Mataiasi Lomu 'i Longolongo

2-Puniani(mali mo Salote)'o 'iai 'a 'Amanaki Puniani, Henele Puniani,Kelo Tamanika, 'Ofa Puniani

3-Vaivaka (mali mo 'Ana Tu'imana) 'o 'iai 'a Toafa(Veitongo),'Asinate Mavae Vaipulu, Mele,

Toe nofo leva 'a Vaivaka mo Mele Mafi Paongo(tuofeine 'o Sinipata Paongo) 'o 'iai 'a Filimone Vaivaka/Ha'ateiho 'o 'iai 'a Viliami Molitika Paongo Vaivaka,Tevita Vaivaka, Sinipata Paongo Vaivaka, Sulia Paongo Vaivaka
Quote
Share

Semisi
Semisi

March 5th, 2007, 8:54 am #6


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
Hello Petueli maloo e ngaue lahi mei hena ka koe ka ko'eku ki'i kole kataki pe teke lava 'o toe ki'i fakalahi atu 'emau ki'i tohi hohoko he oku ou ma'u e au 'a e fanau katoa a Ma'ake mo 'Asinate Mavae mo hona fanga mokopuna .....teu tali atu pe keke toki tali mai 'eku tohi kau toki hanga o oatu ..maloo e ngauelahi kau 'ena he ngaue mahuinga oku ke fai he 'e lava ke fe'ilongaki e famili ....koau oku ou nofo nz au pea malo e tau moe ngaue mei hena ...


cheers
Laipeli Vaipulu
Quote
Share

Semisi
Semisi

March 5th, 2007, 8:55 am #7


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
Hello Petueli maloo e ngaue lahi mei hena ka koe ka ko'eku ki'i kole kataki pe teke lava 'o toe ki'i fakalahi atu 'emau ki'i tohi hohoko he oku ou ma'u e au 'a e fanau katoa a Ma'ake mo 'Asinate Mavae mo hona fanga mokopuna .....teu tali atu pe keke toki tali mai 'eku tohi kau toki hanga o oatu ..maloo e ngauelahi kau 'ena he ngaue mahuinga oku ke fai he 'e lava ke fe'ilongaki e famili ....koau oku ou nofo nz au pea malo e tau moe ngaue mei hena ...


cheers
Laipeli Vaipulu
Quote
Share

Semisi
Semisi

March 5th, 2007, 8:57 am #8


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
Hello Petueli maloo e ngaue lahi mei hena ka koe ka ko'eku ki'i kole kataki pe teke lava 'o toe ki'i fakalahi atu 'emau ki'i tohi hohoko he oku ou ma'u e au 'a e fanau katoa a Ma'ake mo 'Asinate Mavae mo hona fanga mokopuna .....teu tali atu pe keke toki tali mai 'eku tohi kau toki hanga o oatu ..maloo e ngauelahi kau 'ena he ngaue mahuinga oku ke fai he 'e lava ke fe'ilongaki e famili ....koau oku ou nofo nz au pea malo e tau moe ngaue mei hena ...


cheers
Laipeli Vaipulu
Quote
Share

MV Tokomea
MV Tokomea

March 7th, 2007, 5:55 pm #9


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
Laipeli ,kataki 'o email mai kiate au keta ki'i tasilisili fakamotu pea ta toki foki kihe paenga , ki hono fakakakato 'etau fam tree ke kakato,

email address:
siosaialutui@yahoo.com (personal email)
vaikotokomea1@yahoo.com (Vai ko Tokomea email)
slutui@frk.com (work email)

Malo moe tu'a ofa lahi atu
Mokopuna 'o Petueli
Quote
Share

Minoneti Ngatuvai Latu
Minoneti Ngatuvai Latu

March 9th, 2007, 8:47 pm #10


KOE FAMILI ‘O TIMOTE LUTUI
Koe Ongo Matu’a ko TIMOTE LUTUI mo ‘EMAVALU,pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

1-PETUELI AFU(mali mo Kulia Takaunove /Ha’afeva)
2-SIONE TU’IKIHA’ANAI (mali mo Sisilia Laukau Foliaki)
3-NENASE(mali mo TAULAVA)
4-MELEANE
5-LETI

KOE HAKO ‘O PETUELI (Lofanga)& KULIA (Ha’afeva)
*Koe Fanau ‘a PETUELI AFU & KULIA (Ha’afeva) na’e toko 5
1-PAULIASI AFU
2-FIFITA AFU
3-ISILELI AFU (mate/'ikai mali)
4-’ELINA PAONGO,
5-LEMEKI AFU

1-HAKO 'O PAULIASI AFU(mali mo 'Anakautaha)fanau 'e toko 7

1-Moeakiola (mali mo Fanga/tuofefine ‘o Siope Siulua) fanau 'e 3
1- Matelita (mali mo Tevita Tu’ifua )‘iai ‘a Mometo, Fusi, Kaho,Lino Sione Lamipeti, Tevita Paongo ,Moeaki ,etc)
2-Pisila (mali mo Timote 'Aloviti Makasini ko ‘ena ta’ahine lahi ‘oku tauhingoa kia LILIANI,Penihatati, MeleTokomea, Kesaia,Latu,Fifita, Soni etc )
3-‘Ana(mali mo Hevaha Ngatuvai ‘iai ‘a Penina,Liahona,etc )

2- Tevita Nganga (Tevita kui)'ikai mali

3-Paula Ma’ulu’ulu(mali mo Neomai) ‘oku ‘iai ‘Anakautaha(mali mo ‘Otutoko/’Oua),Fetongile’o(mali mo Finau/Ha’afeva, ’AlaMoni(mali mo Seneti Paongo), ’Amelia(mali mo Tevita Tu’a/Ha’afeva),Toakase(mali ki ‘Eua)Kakala (mali moViliami Taufa),Viviena (mali ki ‘Uiha) Seini(mali ki ‘Oua),Pauliasi(mali ki Houma), Samisoni(mali mo Petisili Napa’a/Lofanga)

4-.Meleane Afusipa ‘oku ‘iai ‘a Sitaleki Tokotaha (tamai kia Sione Sile Tokotaha) ,Lata Lokotui(‘iai ‘a ‘Aholoka Lokotui,’Alimoni) mo SioneTosi ‘Akauola 'iai 'a 'Ana

5-Vaiolima ‘oku ‘iai ‘a Viliami Soakai (mali mo Valeti Akoteu/Faleloa)mo Leini Fanua(mali mo Mele Siulua/Lofanga ‘iai ‘a Femaeaki)
.
6-Salome Fanua (mali mo Fakatete FanuaLofanga,pusiaki’i ‘a Leini Fanua)

7-Timote Lutui (mali mo Mele FakaLelu) ‘oku ‘iai ‘a Alisi,Kulia Takitaki, Tevita Muimui Lutui, ‘Ema Po’uha, Sosaia Hefa Lutui, Pepetu’a Sitake,Pelikani Lutui,Alekisanita Lutui, Mavaetangi Lutui

*(pehe ‘e Timote Lutui ‘oku totonu ke surname AFU ka na’a ne feinga ke fakamoui ‘ae original surname koe Lutui”he koe tamai ‘a Petueli ko ” Timote Lutui”

2-HAKO 'O FIFITA AFU

FIFITA (mali mo Heamalupo ‘Ulufonua) ‘o ‘iai ‘a Sione‘Ulufonua lahi mo ‘Ana Iki(kae tamai 'a 'Ana kia ‘Iki Siulua)

1- SIONE ‘ULUFONUA (mali mo Matelita Finau) pea moe fanau ‘e toko 5 ‘

1- Malakai ‘Ulufonua(mali mo Lata ) ‘oku ‘iai ‘a Heamalupo ‘Ulufonua(mali Maori/NZ), Akosita(mali mo Sione Paongo/Lofanga), Sione ‘Ulufonua, mo Silivia

2- Pote (mali mo Siope Suilua) ‘oku ‘iai ‘a Manitisa Siulua(mali mo Setaita ‘Akauola/Kolvai),Vai (mali ki Nautoka ,Silipa (mali ‘o ‘Isileli Vunileva/Ha’ano)Vea(mali ki Fotu/tauhingoa kihe fa’e ‘a Folingi).

Ko Siope koe tuonga’ane ia ‘o Fanga(mali ‘o Moeakiola)‘omai ‘e Malakai Siulua mei Pangai/Hp ke tuonga’ane ki ai ‘a Folingi,he na’e tokotaha pe, tatau moe ‘omai ‘e Vea(fa’e ‘a Folingi mei ‘Eua)’a Tolota Leha mei ‘Eua ke tuonga’ane’aki ‘e Folingi mo ako folautahi kauvaka holo mo Tamanika

3- Noa ‘Ulufonua……………..nofo Foa mo ‘ene fu’u fanau tokolahi ‘i Foa

4- Lesieli 'Ulufonua (‘uluaki mali mo Kolo Peaua ‘o ‘iai ‘a Singa Peaua(mali mo ‘Alilia Fa’asisila/Nukunuku), Litia (mali mo Sio Takitaki/Kala’au),Nehoa Peaua(mali mo Meleane Mafua /‘Uiha),Ma’usieli(mali mo Mele Launoa/Lofanga), Anakaingakehe(Mali mo Paluhea/Fotuha’a ,

Na'e toe mali 'a Kolo Peaua mo Halamehi 'Ikahihifo pea toe mali ‘a Lesieli mo Sione Fine Paongo ‘o ‘iai ‘a Ma’ake Paongo(mali mo ‘Oto’ota/Fotuha’a ),Tevita Suli Paongo(mali mo Koaneti Siulua/Lofanga),Fatai Paongo(NZ)

5-‘Ele 'Ulufonua(mali mo Tevita Kolo/Mango ‘o ‘iai ‘a Rev Sione Finau ‘Ulufonua (‘iai ‘a Dr Lisiate ‘Ulufonua)

6-‘Ana Ma’ukava ‘Ulufonua :

2-‘ANA IKI - Na’e toe fa’ele ‘a Fifita kia Iki Siulua ‘o ‘iai ‘a ‘Ana ‘Iki , mali mo Uasike ‘o Leimatu’a/Vv ‘o ‘iai ‘a Leamanu,Tauni mo ‘Ilaise (mali mo Rev Hepoto) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a ‘Eukaliti Hepoto..etc. Toe fa’ele ‘a ‘Ana Iki kia Sione Sile Tokotaha ‘o ‘iai ‘a Kaloni Kienga(pusiaki ‘e Kienga)…’iai ‘a Pauli,Sela,etc nau nofo Navutoka

FAMILI ‘O ‘ANAKAUTAHA(mali ‘o Pauliasi)
*Na’e ‘iai ongo tangata NTT/Tafahi (fakahingoa ‘ae ‘api kolo ‘o ‘Ulufonua ko Tafahi)na’e ‘i Lofanga ko TEVITA FEHOKO(fakahingoa ki ai ‘e Uili Hopoi ‘ene tamasi’I) mo MA’USIELI(fakahingoa ‘e Lesieli ‘Ulufonua ‘ene tamasi’i ki ai)

Ko Ma’usieli(mali mo Akosita/fakahingoa ‘e Malakai ‘Ulufonua ‘ene ta’ahine /mali ‘o Sione Paongo)pea ko ‘ena fanau na’e toko 5

Ko Akosita ko ta’ahine ia ‘a Pisila lahi,’aia ‘oku fakahingoa ki ai ‘a Pisila Makasini ‘ofefine ‘o Moeakiola)

*Ma’usieli(mali mo Akosita)fanau ‘e toko 5:
1-‘Anamohokoi(mali mo Viliami Soakai)’o ‘iai ‘a Laulie(mali mo Lisi),Luisa(mali ‘o Pauli Napa’a ‘o ‘iai ‘a Senituli,Loseli, Lesieli,Moimoi,MeleUili,’Asena,Tevita,moe ha’a Napa’a ‘I Lofanga)

2-Heamalupo ‘Ulufonua(mali mo Fifita Afu ‘o ‘iai ‘a Sione ‘Ulufonua lahi/fakahingoa ‘e Malakai ‘ene tamasi’I kia Heamalupo)

3-Toamafoa (ko ‘ene fanau ko Mosi, koe tamai ia ‘a Vaingalo ‘i Ha’ateiho,’iai Tevita Vaingalo, Manu,Kaloni,Seilala ,’Inoke ‘oku nau nofo Ha’ateiho kotoa)

4- Sela (ko ia na’a ne pusiaki’i ‘a MeleAne Afusipa ‘i Ha’ateiho,tupu ai ‘ae ma’u ‘api ‘a Sitaleki Tokotaha)

5-‘AnaKautaha (mali ia ‘o Pauliasi koe fa’e ia ‘a Timote Lutui, Moeakiola, Meleane, Salome, Paula, (fakahingoa ‘e Paula ‘ene ta’ahine lahi ki ai ko ‘Anakautaha (mali mo ‘Otukolo ‘o ‘Oua)

(Ko Pauliasi & Fifita fakatoumali kihe famili pe ‘e taha,mali ‘a Fifita mo Heamalupo,kae mali ‘a Pauliasi mo ‘Anakautaha)

3-HAKO 'O 'ELINA AFU
4-‘ELINA (mali mo Tevita Paongo) pea ko ‘ena fanau na’e toko 3.

1-Mele Kafoika 'o 'iai 'a Kaleti Kafoika/Fonoi/Va'e) ‘oku iai ‘a Pita Kafoika moe Ha’a Kafoika.

2-Pesi (mali mo Tevita Hia/Nomuka) ‘oku ‘iai ‘a Kainga Hia ,Sifa …etc moe Ha’a Hia ‘i Nomuka .

3-Vili Paongo (mali mo Silia Siulua) ‘o ‘iai ‘a Sioape Paongo, Rev Liume Paongo , Rev Dr Kalapoli Paongo(mali mo TekaLupe), Mateaki Paongo(mali mo Vika Takitaki), Sinipata Paongo(mali mo Mafi Kainga), Nikolasi Paongo(mali mo Elisa Lolohea/Fasi), Luisa Fatai(mali mo Tu’amelie Fatai/foha ‘o Rev Vili Fatai), ‘Akanesi Taufa(mali mo Toa’ila Taufa), Susana Angitau(mali mo ‘Apolosi Angitau),

4-HAKO 'O LEMEKI AFU
LEMEKI AFU ( mali mo Siola’a /NTT),pea ko ‘ena fanau ‘e 4,
Na’e hiki mai pe ‘a Siola’a mo ‘ene fa’e ko Tutau,mo hono tuonga’ane ko PIU mei NTT , ha’u ai mo Melenaite(mali ‘o Mosese)mei NTT

1-Sione Folau Afu(mali mo ‘Ana)‘oku ‘iai ‘a ‘Isileli(mate he ‘akapulu ‘i Toloa),’Aisea Afu,’Ofa(nofo LA)

2-Tautu’a Afu(mali mo Tiana Launoa/Lofanga)…..mo ‘ene fanau

3-Fifita Afu (mali mo Rev Sione Haitini Finau/Tatakamotonga) ‘aia ‘oku ‘iai ‘a Rev Dr Niponi Finau, Kisione Finau, Vaikalafi, ’Ana(mate)

4-Sela Afu (kia Seneti Paongo)’o ‘iai ‘a Kinaleti (mali mo Dr Nifo)

Malo ka tau toki hoko atu
'Oku ou fie fakaha atu pe 'eku fakamalo he fie kainga mo e fakakaukau lelei 'o hono fokotu'u e peesi ni. Neu fanongo pe he fakataha ne fai, ka na'e te'eki ma'u ha faingamalie keu lele atu 'o kau he reunion. Koe matamatanoa pe foki ko e ta'e'ilo famili, ka 'oku ou hounga'ia he ngaahi hohoko kuo mou fakahoko heni. Teu toki feing 'amui he 'oku ou lolotonga ngaue he'eku tohi fakafamili ke toki paaki heni hano tatau ha'ane 'osi. Ka 'oku ou loto pe ke u fetu'utaki atu 'i heni.

Ko hoku hingoa ko Minoneti Ngatuvai Latu. Ko e si'isi'i au 'i he fanau 'a 'Ana Moeaki moe Peni Hevaha Ngatuvai.

Mali: Ta'ofi Fonua Latu ('Otukolo)mei 'Utungake, Ha'alaufuli, Vava'u.
Fanau: (F, 17) Heilala Fu'itahi Tangitangi 'i Loto Palasi Latu
(M, 15) 'Ofa Liahona Latu
(F, 13) Melena'a Lavinia Latu
(M, 12) Ta'ofi Fonua Jr. Latu

'Oku mau nofo Orem, Utah ko e toki hiki mai mei Kahuku, Hawaii mei he tauhi e tangata'eiki he'ene puke mei he 2004-2006.

Faka'apa'apa atu moe loto hounga'ia lahi he ngaahi hohoko kuo fai.
Quote
Share