Rabaul versus Hawaii

Rabaul versus Hawaii

Buai/Daka
Buai/Daka

April 20th, 2011, 5:01 am #1

Wanpla man Papua igo raun long Hawaii na em kam bek na stori non-stop long ol workmate blong em.
Em tokim wanpla mangi Tolai-
"Tobras Hawaii em pulap long ol blond hair tourist meri".

Tolai tok-"aaahh mipla gat blond hair meri tu long Rabaul".

Papua bekim-"Waikiki beach em pulap long ol meri i gat red lips-lipstick ya".

Tolai tok-"aaah long Vairiki village em ol meri gat red lips tu, bikos long kaikai buai tasol".

(By this taim Tolai mangi i les pinis long poro blong em i toktok tumas long Hawaii).

Papua continue yet-"na ol Hawaii sopos ol i laik tok Hello long yu,bai ol i tok. "ALOHA"

Tolai kaikai teeth na bekim."Na mipla save tok "ALEAM"
Quote
Share

911
911

April 20th, 2011, 10:22 am #2

hehehehe ! nice
Quote
Share

Anonymous
Anonymous

April 24th, 2011, 11:51 pm #3

911 go kaikai aleam blo Tolai ba iauro stret
Quote
Share

hahahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaha
hahahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaha

April 27th, 2011, 2:20 am #4

hahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahahahahahhahahahahahahahahaahahahahahhaahhahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaah
Quote
Share