Like son like father

Like son like father

Meri Long Antap
Meri Long Antap

December 28th, 2008, 1:43 pm #1

Igat tupla marit istap wantaim wanpla 5 months old bebi boy blon tupla. Taim blon silip nau, tupla marit igo insait lon rum on silip. Taim ol go antap lon bed na karamapim blanket nau, paps ya em putim han igo ilaik tanim meri blon em ikam fesim em bai tupla koap. Tasol nogat, han blon em igo holim stret naked susu blon mama na mama guria na koros. "Eeeeiiihh..nau tasol mi givim susu long pikinini blon em na nau papa tu ilaikim. Yu ino pulap yet...hap paia rice istap lon ass blon sospen yah, yu go kaikai nau!"
Quote
Share

Wez
Wez

January 17th, 2009, 6:26 am #2

haha nice onez
Quote
Share