Model Maniac Page 22 - Part D

Model Maniac Page 22 - Part D

Model Maniac
Model Maniac

November 22nd, 2004, 8:50 am #1

¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ·Õè¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºÇèÒ âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 22 - ¾ÒÃì· ´Õ à»Ô´ãËéªÁáÅéǤÃѺ!
ÃÒ¡Ò÷Õèà¾ÔèÁãËÁèä´éá¡è :

It's my pleasure to announce that Model Maniac Page 22 - Part D is now available!.
New additions are :

- Zvezda's BMD-1 Russian Airborne AFV
- Dragon's Flakpanzer V (German 37 mm x 2 AA Tank)
- Diorama "The Panzer III" using Zvezda's PzKpfw III Ausf F and Dragon's Panzergrenadiers
Panzer Lehr Division
- Diorama "Sturmpazer IV" using CMK's Sturmpanzer IV Sd.Kfz.166 "Brummbar" and Dragon's
Panzergrenadiers Wiking Division
- Diorama "Kettengrad" using Dragon's Sd.Kfz.2/2 kleins w/ sch. Feldkable

All by "Art Instructor"

Sample pics :For more pics, please click :

http://www.falconbbs.com/model22d.htm

Enjoy viewing!
Quote
Share

Model Maniac
Model Maniac

December 8th, 2004, 1:40 am #2

Feedbacks on Model Maniac Page 22 - Part D
¡ÒõͺÃѺ·ÕèÁÕµèÍ âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 22 - ¾ÒÃì· ´Õ
=====================================

I promoted Model Maniac Page 22 - Part D in several international model forums and I got kind
feedbacks and compliments from many modelers around the world. I'd like to compile and
translate them into Thai - to be printed and given to my modelers to keep them inspired.

¼Áä´éâ»ÃâÁ· âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ྨ 22 - ¾ÒÃì· ´Õ º¹¿ÍÃÑÁ (àÇ纺ÍÃì´) à¡ÕèÂǡѺâÁà´Å¢Í§µèÒ§»ÃÐà·È
ËÅÒÂáËè§ áÅмÁä´éÃѺ¡ÒõͺÃѺáÅФӪÁàªÂâ´Â¡ÃسҨҡâÁà´ÅàÅèÍÃì·ÑèÇâÅ¡ ¼ÁÍÂÒ¡¨ÐÃǺÃÇÁÁѹ
áÅÐá»ÅÁѹà»ç¹ÀÒÉÒä·Â - à¾×èÍ·Õè¨Ð¾ÔÁ¾ìáÅÐÁͺãËéá¡èâÁà´ÅàÅèÍÃì¢Í§¼Á à¾×èÍãËé¾Ç¡à¢ÒÁÕáçºÑ¹´ÒÅã¨

=====================================


At [ipmsphilippines.com][Armour]
Topic : BMD-1 and Flakpanzer V
·Õè [ä;ÕàÍçÁàÍÊ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì ´Í· ¤ÍÁ][ÂØ·¸Âҹ¹µì]
ËÑÇ¢éÍ : ºÕàÍçÁ´Õ-1 áÅÐ á¿Åç¤á¾¹à«èÍÃì ä¿Çì


stainless
? Reply #1 on: Today at 05:38am ?
--------------------------------------------------------------------------------

wow! the flakpanzer V is rare kit..camouflage and weathering is great..
do they have MGs on top? the turret design was kinda modern during the 1940's..
stealthy too. thanks man..looking forward to see more of your models.

--------------------

Ê൹àÅÊ :

âÍéâÎ! á¿Åç¤á¾¹à«èÍÃì ä¿Çì à»ç¹ªØ´»ÃСͺ·ÕèËÒÂÒ¡..ÅÒ¾ÃÒ§áÅСÒÃàÇç·à¸èÍÃìÃÔè§ÂÍ´àÂÕèÂÁ..
¾Ç¡ÁѹÁÕ»×¹¡ÅàÍçÁ¨Õ·Õè´éÒ¹º¹ËÃ×ÍäÁè? ¡ÒÃÍ͡Ẻ»éÍÁ»×¹´Ù¤è͹¢éÒ§·Ñ¹ÊÁÑÂã¹ÃÐËÇèÒ§»Õ
1940 ¡ÇèÒæ ÁÕÅѡɳÐÊàµéÅ·ì´éÇ ¢Íºã¨à¾×è͹..µÑ駵ҤÍ´ÙâÁà´ÅµÑǵèÍæ 仢ͧ¤Ø³

--------------------


My reply :

Thanks for your kind compliments on the model, stainless!. The Flakpanzer V
didn't have MGs on top, only at the front hull. In the next Part you'll see the
Morser Karl on railway transport carrier.

-------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ Ê൹àÅÊ! á¿Åç¤á¾¹à«èÍÃì ä¿Çì äÁèÁÕ»×¹¡Å
àÍçÁ¨Õ´éÒ¹º¹ËÃÍ¡ ÁÕáµè·ÕèµÑǶѧ´éҹ˹éÒà·èÒ¹Ñé¹ ã¹¾ÒÃì·µèÍ令س¨Ðä´éàËç¹ÁÍÃìà«ÍÃì ¤ÒÃìÅ
º¹âº¡Õ颹Ê觷ҧÃҧöä¿

==================


At [ipmsphilippines.com][Armour]
Topic : 3 New dio's in a row
·Õè [ä;ÕàÍçÁàÍÊ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì ´Í· ¤ÍÁ][ÂØ·¸Âҹ¹µì]
ËÑÇ¢éÍ : ä´âÍãËÁè 3 ªÔé¹ÃÇ´


Shonen Red
? Reply #1 on: Today at 04:30am ?
--------------------------------------------------------------------------------

You never forget to amaze us all! I like this dio. Your modeler is fantastic!
Can you tell me how long did he made all those?

-------------------

âªà¹¹ àô :

¤Ø³äÁèà¤ÂÅ×Á·Õè¨Ð·ÓãËé¾Ç¡àÃÒ·Ñé§ËÁ´µéͧ¾ÔÈǧàŹÐ! ¼ÁªÍºä´â͹Õé ¤¹·ÓâÁà´Å¢Í§¤Ø³
ªèÒ§¹èÒÍÑȨÃÃÂì! ¤Ø³¨ÐºÍ¡¼Áä´éäËÁÇèÒà¢ÒãªéàÇÅÒ¹Ò¹à·èÒäËÃ㹡Ò÷ӷÑé§ËÁ´¹Õé?

-------------------


My reply :

Thanks, Shonen, for your kind comments!. I'll tell my modeler about your
appreciation. He built 2 armors and 3 dio's in my latest page in just 12 days,
and now he's working on Morser Karl on railway transport carrier and a new
diorama using AFV's Sd.Kfz.251/1 D.

------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á

¢Íº¤Ø³ âªà¹¹ ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹â´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³! ¼Á¨ÐºÍ¡¤¹·ÓâÁà´Å¢Í§¼Áà¡ÕèÂǡѺ
¤ÇÒÁª×蹪Á¢Í§¤Ø³ à¢Ò·ÓÂØ·¸Âҹ¹µì 2 ¤Ñ¹ áÅÐä´âÍ 3 ªÔé¹ã¹à¾¨ÅèÒÊØ´¢Í§¼Áã¹àÇÅÒà¾Õ§
12 Çѹ áÅе͹¹Õéà¢Ò¡ÓÅѧ·Ó ÁÍÃìà«ÍÃì ¤ÒÃìÅ º¹âº¡Õ颹Ê觷ҧÃÒ§Ã¶ä¿ áÅÐä´âÍÃÒÁèÒãËÁè
ªÔé¹Ë¹Ö觫Öè§ãªéö Sd.Kfz.251/1 D ¢Í§ AFV

-------------------


Shonen Red
? Reply #3 on: Nov 22nd, 2004, 11:18pm ?
--------------------------------------------------------------------------------

Wow! 12 days? Looking forward to that Karl. Will he do it in "transport" mode?

------------------

âªà¹¹ àô :

âÍéâÎ 12 Çѹ? µÑ駵ҤÍÂà¨éÒ¤ÒÃìŵÑǹÑé¹ à¢Ò¨Ð·ÓÁѹã¹âËÁ´ "¢¹Êè§" ËÃ×Íà»ÅèÒ?

-------------------


My reply :

At his recent speed, I think the Karl will be finished early next month. It'll come with rail
so I suppose that's "transport mode".

------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

´éǤÇÒÁàÃçÇÃÐÂÐËÅѧ¹Õé ¼Á¤Ô´ÇèÒà¨éÒ¤ÒÃìš礧¨ÐàÊÃ稵é¹à´×͹˹éÒ Áѹ¨ÐÁÒ¾ÃéÍÁÃÒ§
´Ñ§¹Ñé¹¼Á¤Ô´ÇèÒ¹Ñ蹤×ÍâËÁ´ "¢¹Êè§"

-------------------


Shonen Red
? Reply #5 on: Nov 23rd, 2004, 7:57pm ?
--------------------------------------------------------------------------------

That's gonna take up a lot of space

-------------------


âªà¹¹ àô :

¹Ñ蹤§¨Ð¡Ô¹¾×é¹·ÕèÁÒ¡·Õà´ÕÂÇ

-------------------


My reply :

Yeah, that's my big problem now. I've been thinking of selling the Tamiya's Enterprise 1:350
(100.5 cm long) just to make room for Kuznetzov 1:350 (87.2 cm long), but it'll be difficult
to sell because of high price. I'll have to find space for them. And there are still Mi-17 1:35
(60+ cm long 70+ cm rotor diameter) and Nimitz 1:350 in my shopping list...

-------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

ãªèáÅéÇ ¹Ñè¹à»ç¹»Ñ­ËÒãË­è¢Í§¼Áã¹¢³Ð¹Õé ¼Á¡ÓÅѧ¤Ô´¨Ð¢ÒÂ(àÃ×ͺÃ÷ءà¤Ã×èͧºÔ¹)àÍç¹àµÍÃìä¾ÃéÊì 1:350
¢Í§·ÒÁÔÂèÒ (¤ÇÒÁÂÒÇ 100.5 «Á.) ¢Í§¼Á à¾Õ§à¾×èͨÐä´éÁÕ·ÕèÇèÒ§äÇéÊÓËÃѺ(àÃ×ͺÃ÷ءà¤Ã×èͧºÔ¹)¤Ø«à¹ç·«Í¿
1:350 (¤ÇÒÁÂÒÇ 87.2 «Á.) áµèÁѹ¤§¨Ð¢ÒÂÂÒ¡à¾ÃÒÐÃÒ¤ÒÊÙ§ ¼Á¨ÐµéͧËÒ¾×é¹·ÕèÊÓËÃѺà¡çºÁѹ áÅÐÂѧÁÕ
àÍçÁäÍ-17 (ÂÒÇ 60 ¡ÇèÒ«Á. àÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§âÃàµéÍÃì 70 ¡ÇèÒ«Á.) áÅÐ(àÃ×ͺÃ÷ءà¤Ã×èͧºÔ¹)¹ÔÁÔ·«ì 1:350
ã¹ÃÒ¡Ò÷Õè¨Ð«×éͧ͢¼ÁÍÕ¡...

-------------------


Shonen Red
? Reply #7 on: Today at 02:06am ?
--------------------------------------------------------------------------------

Hehehe... that's what I hate about rotors. They take more space than ACs
Looking forward to it being built by my modeler my friend
-------------------

âªà¹¹ àô :

ÎÒÎÒÎÒ... ¹Ñ蹤×ÍÊÔ觷Õè¼Áà¡ÅÕ´à¡ÕèÂǡѺâÃàµéÍÃì Áѹ¡Ô¹¾Ôé¹·ÕèÁÒ¡¡ÇèÒà¤Ã×èͧºÔ¹
µÑ駵ҤÍ´ÙÁѹ¶Ù¡·Óâ´Â¤¹·ÓâÁà´Å¢Í§¤Ø³¹Ðà¾×è͹

==================


At [digitaldioramas.com]
Topic : Dioramas "Sturmpanzer IV" & "The Kettengr
·Õè [´Ô¨Ô·èÍÅä´âÍÃÒÁèÒÊì ´Í· ¤ÍÁ]
ËÑÇ¢éÍ : ä´âÍÃÒÁèÒ "ÊàµÔÃìÁá¾¹àÇèÍÃì â¿Ãì" áÅÐ "à´ÍÐ à¤ç·à·è¹¡ÃÒ´"


Zenden9
Posted: Mon Nov 22, 2004 6:26 pm Post subject:
--------------------------------------------------------------------------------

Cold and cool!
_________________
Desperado!!!

-----------------

à«ç¹à´ç¹9 :

˹ÒÇáÅÐà¨ë§!

------------------


Bounty_hunter_0080
Location: marion
Posted: Tue Nov 23, 2004 12:58 pm Post subject:
--------------------------------------------------------------------------------

Super Job !
I really lobe the figures.
Tell him good job and keep p the great work

-----------------

ºÒǵÕé_ÎѹàµéÍÃì_0080 (àÁ×ͧÁÒÃÔÍ͹) :

¼Å§Ò¹à˹×ͪÑé¹ !
¼ÁÃÑ¡àËÅèÒµÑÇ·ËÒèÃÔ§æ
ºÍ¡à¢Ò´éÇÂÇèÒ·Ó§Ò¹ä´é´ÕáÅТÍãËé·Ó¼Å§Ò¹ÍѹÂÍ´àÂÕèÂÁµèÍä»

-------------------


My reply :

Thanks a lot for your kind compliments, Zenden9 and Bounty_Hunter_0080!
I'll tell him and he'll keep up his work for sure!

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ à«ç¹à´é¹9 áÅÐ ºÒǵÕé_ÎѹàµéÍÃì_0080!
¼Á¨ÐºÍ¡à¢Ò áÅÐà¢Ò¨ÐÊÃéÒ§¼Å§Ò¹¢Í§à¢ÒµèÍä»ÍÂèÒ§á¹è¹Í¹

======================


At [Armorama.com][Diorama]
Topic : Dioramas "The Panzer III" and "Sturmpanzer IV
·Õè [ÍÒÃìàÁèÍÃìÃÒÁèÒ ´Í· ¤ÍÁ][ä´âÍÃÒÁèÒ]
ËÑÇ¢éÍ : ä´âÍÃÒÁèÒ "à´ÍÐ á¾¹à«èÍÃì ·ÃÕ" áÅÐ "ÊàµÔÃìÁá¾¹à«èÍÃì â¿Ãì"


kenaz raynor CALLSIGN: steeldog51
United Kingdom
Region: England - East Anglia Posted: Monday, November 22, 2004 - 06:11 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

the brumbar seems to be very nicley done mate !
more good stuff! thanks !

-------------------

¤Õ¹Ò« ©ÒÂÒ ÊµÕÅ´éÍ¡51 (ÊËÃÒªÍҳҨѡÃ) :

à¨éÒºÃÙÁºÒÃì(ÊàµÔÃìÁÏ â¿Ãì) ´Ù¨Ð·Óä´éÍÂèÒ§á¨ëÇÁÒ¡ à¾×è͹ !
à»ç¹¼Å§Ò¹´Õ·ÕèÁÕÁÒ¡¢Öé¹ ¢Íº¤Ø³ !

-------------------


Ralph Emerson M. Dabao CALLSIGN: shonen_red
Philippines
City/Region: Metro Manila Posted: Monday, November 22, 2004 - 06:39 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

I like the work on the figures. Kudos to your modeler!

-=Filipino Modeler=-

----------------

ÃÒÅì¿ ÍÕàÁÍÃìÊѹ àÍçÁ ´ÒàºÒ ©ÒÂÒ âªà¹¹ àô (¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì) :

¼ÁªÍº¼Å§Ò¹¡Ò÷ӵÑÇ·ËÒà ¢Í¡Âèͧ¤¹·ÓâÁà´Å¢Í§¤Ø³!

-=¹Ñ¡·ÓâÁà´ÅªÒÇ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì=-

-------------------


Danny CALLSIGN: SpiritsEye
Singapore / ???
Posted: Monday, November 22, 2004 - 08:31 PM GMT
--------------------------------------------------------------------------------

great eye candy once again

-------------------

á´¹¹Õè ©ÒÂÒ Ê»ÔÃÔ·ÊìÍÒ (ÊÔ§¤â»Ãì) :

à»ç¹ÍÒËÒõҷÕèÂÍ´àÂÕèÂÁÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§

-------------------


My reply :

Many thanks for all your kind compliments, kenaz, Ralph, and Danny!
I really appreciate your kindness!

-------------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢ÍºØ³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҷÑé§ËÁ´¢Í§¤Ø³ ¤Õ¹Ò« ÃÒÅì¿ áÅÐá´¹¹Õè!
¼Áª×蹪Á¤ÇÒÁ¡ÃسҢͧ¤Ø³¨ÃÔ§æ!

==============================


At [Finescale.com][Armor]
Topic : (Pics) BMD-1 and Flakpanzer V
·Õè [俹ìÊà¡Å ´Í· ¤ÍÁ][ÂØ·¸Âҹ¹µì]
ËÑÇ¢éÍ : (ÀÒ¾) ºÕàÍçÁ´Õ-1 áÅÐ á¿Åç¤á¾¹à«èÍÃì ä¿Çì


zokissima Posted: 22 Nov 2004, 07:59:07
Location: Toronto, Ontario, Canada

Once again, spectacular work. Thanks for sharing.
I really like the BMD-1 next to the Shilka

-----------------

⫤ÔÊÊÔÁèÒ (â·Ã͹â·è Í͹·ÒÃÔâÍé ᤹ҴÒ) :

ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ ¼Å§Ò¹¹èÒµ×è¹àµé¹ ¢Íº¤Ø³·Õèáºè§»Ñ¹
¼ÁªÍºà¨éÒ ºÕàÍçÁ´Õ-1 «Öè§ÍÂÙèµÔ´¡Ñºà¨éÒªÔŤèÒ¨ÃÔ§æ

-----------------


tigerman Posted: 22 Nov 2004, 10:14:13
Location: Rain USA, Vancouver WA

I don't know how you do it. Just amazing how you turn out so many fantastic builds
so quickly. Thanks again for sharing.

-----------------

ä·à¡éÍÃìáÁ¹ (àù ÂÙàÍÊàÍ áǹ¤ÙàÇèÍÃì äÇâÍÁÔè§) :

¼ÁäÁèÃÙéÇèҤس·ÓÁѹä´éÍÂèÒ§äà ¹èÒ¾ÔÈǧ¨ÃÔ§æ ÇèҤسÊÃéÒ§¼Å§Ò¹Íѹ¹èÒÍÑȨÃÃÂìÁÒ¡ÁÒÂä´éÍÂèÒ§äÃ
â´ÂÃÇ´àÃçÇàªè¹¹Õé ¢Íº¤Ø³ÍÕ¡¤ÃÑ駷Õèáºè§»Ñ¹

-------------------


J-Hulk Posted: 22 Nov 2004, 10:17:36
Location: Osaka, Japan

Thanks for more great pix!

-----------------

à¨-ÎÑŤì (âÍ«Ò¡éÒ ­Õè»Øè¹) :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺÀÒ¾ÂÍ¡àÂÕèÂÁ·ÕèÁÕÁÒ¡¢Öé¹!

-------------------


wipw Posted: 22 Nov 2004, 10:20:39
Location: Utah - USA

They all look great! Very nice job. Thanks.

-----------------

ÇÔ»´ÑººÅÔÇ (ÂÙ·èÒËì ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò) :

¾Ç¡Áѹ·Ñé§ËÁ´´ÙÂÍ´àÂÕèÂÁ! §Ò¹á¨ëÇÁÒ¡ ¢Íº¤Ø³

------------------


Strathcona Posted: 22 Nov 2004, 16:58:50
Location: Canada

Great models , the weathering on the BMD-1 is excellent! My modern Russian armor
looks like it never left Red Square ! LOL.
Frank

-----------------

ÊáµÃ·â¤¹èÒ (᤹ҴÒ) :

âÁà´Å·Ñé§ËÅÒÂÂÍ´àÂÕèÂÁ ¡ÒÃàÇç·à¸èÍÃìÃÔ觷Õè·Ó¡Ñºà¨éÒ ºÕàÍçÁ´Õ-1 ¹Ñé¹ÊØ´ÂÍ´! ÂØ·¸Âҹ¹µìÃÑÊà«ÕÂ
ÃØè¹ãËÁèæ ¢Í§¼Á´ÙàËÁ×͹ÁѹäÁèà¤ÂÍÍ¡¨Ò¡¨µØÃÑÊá´§àÅ ! ËÑÇàÃÒСÅÔé§
á¿Ã駤ì

------------------


My reply :

Thanks so much for all your kind compliments! They're very encouraging!

-----------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҷÑé§ËÁ´¢Í§¤Ø³! ÁѹãËé¡ÓÅѧã¨à»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡!

----------------


wooverstone8 Posted: 23 Nov 2004, 21:30:06
Location: Washington State

Your model looks so realistic! I really like the weathering.

----------------

ÇÙ¿àÇèÍÃìÊâµ¹8 (ÃÑ°ÇͪԧµÑ¹) :

âÁà´Å¢Í§¤Ø³´ÙàËÁ×͹¨ÃÔ§ÁÒ¡! ¼ÁªÍº¡ÒÃàÇç·à¸èÍÃìÃÔ觨ÃÔ§æ

----------------


diggeraone Posted: 23 Nov 2004, 21:37:00
Location: Ozarks of Arkansas

That is great work on them,it makes me want to pull out some of my German kit and start building.

Digger

--------------

´Ôé¡à¡éÍÃìàÍÇѹ (àÁ×ͧâÍ«éÒÃì¤Êì ÃÑ°ÍÒÃì¤Ñ¹«Í«ì) :

¹Ñè¹à»ç¹¼Å§Ò¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ¡ÑºâÁà´ÅàËÅèÒ¹Ñé¹ Áѹ·ÓãËé¼ÁÍÂÒ¡¨Ð¢Ø´àÍҪش»ÃСͺàÂÍÃÁѹºÒ§Íѹ¢Í§¼Á¢Öé¹ÁÒ
áÅÐàÃÔèÁµé¹·ÓÁѹ

´Ôé¡à¡éÍÃì

--------------


Captain Caveman Posted: 24 Nov 2004, 11:21:59
Location: Looking after my baby

I love the Flakpanthers Coelians

--------------

¡Ñ»µÑ¹ िáÁ¹ :

¼ÁÃÑ¡à¨éÒ á¿Åç¤á¾¹à«èÍÃì â¤àÅÕè¹Êì

---------------


My reply :

Many thanks for your kind compliments, wooverstone8, diggeraone and Captain Caveman!

My modeler has been building Morser Karl on railway carrier for a week now, I hope I'll
be able to show it early next month.

--------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҷÑé§ËÁ´¢Í§¤Ø³ ÇÙ¿àÇèÍÃìÊâµ¹8 ´Ôé¡à¡éÍÃìàÍÇѹ áÅСѻµÑ¹ िáÁ¹!

¤¹·ÓâÁà´Å¢Í§¼Áä´éàÃÔèÁ·Ó ÁÍÃìà«èÍÃì ¤ÒÃìÅ º¹âº¡Õ颹Ê觷ҧÃҧöä¿ÁÒä´éÍÒ·ÔµÂì˹Öè§áÅéÇ
¼ÁËÇѧÇèÒ¨ÐÊÒÁÒöâªÇìÁѹä´éµÍ¹µé¹à´×͹˹éÒ

--------------


zokissima Posted: Today, 06:56:22
Location: Toronto, Ontario, Canada

Oh boy, I can't wait to see that one!

--------------

⫤ÔÊÊÔÁèÒ (â·Ã͹â·è Í͹·ÒÃÔâÍé ᤹ҴÒ) :

âÍé à¾×è͹ ¼Á᷺ʹã¨ÃÍ´Ùà¨éÒµÑǹÑé¹äÁèäËÇ!

===========================


At [Finescale.com][Diorama]
Topic : Dioramas "Sturmpanzert IV" and "The Kettengrad"
·Õè [俹ìÊà¡Å ´Í· ¤ÍÁ][ä´âÍÃÒÁèÒ]
ËÑÇ¢éÍ : ä´âÍÃÒÁèÒ "ÊàµÔÃìÁá¾¹à«èÍÃì â¿Ãì" áÅÐ "à´ÍÐ à¤ç·à·è¹¡ÃÒ´"


madspaniard Posted: 22 Nov 2004, 13:19:32
Location: Portugal

Model Maniac,the dio is great,fantastic models and weathering.
Good work,thanks for the pics

Pedro
-------------------

áÁ´Êà»à¹ÕÂÃì´ (»ÍÃìµØà¡Ê) :

âÁà´Å àÁà¹Õ¤ ä´âÍÂÍ´àÂÕèÂÁ âÁà´ÅáÅСÒÃàÇç·à¸èÍÃìÃÔ觹èÒÍÑȨÃÃÂìã¨
¼Å§Ò¹´Õ ¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺÀÒ¾

à»â´Ã

-------------------


My reply :

Many thanks for your kind compliments, Pedro!

---------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ à»â´Ã!

---------------


gringe88 Posted: 24 Nov 2004, 22:01:24
Location: hmmm let's see here, well I know where I'm not....

lookin good there maniac. whats the groundwork made from??

---------------

¡ÃÔ§à¡é88 :

·Õè¹Ñè¹´Ù´Õ àÁà¹Õ¤ §Ò¹¾×é¹¼ÔÇ·ÓÁÒ¨Ò¡ÍÐäùèÐ??

---------------


My reply :

Thanks a lot for your kind compliments, gringe88!. As for the groundwork, my modeler
used artificial plants or scotch-brite then sprayed with 3M spray glue to simulate snow.

--------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ¡ÃÔ§à¡é88 ÊÓËÃѺàÃ×èͧ§Ò¹¾×é¹¼ÔǹÑé¹ ¤¹·ÓâÁà´Å
¢Í§¼Áãªéµé¹äÁéà·ÕÂÁËÃ×ÍÊ¡ç͵äºÃì· ¨Ò¡¹Ñ鹡ç¾è¹Áѹ´éÇ¡ÒÇÊà»ÃÂì¢Í§ 3M à¾×èͨÓÅͧà»ç¹ËÔÁÐ

--------------


wooverstone8 Posted: Today, 11:06:09
Location: Washington State

I’m not to fond of figures but those look so realistic. Most figures look stiff but those look
like real little people. Where did you get them?

-------------

ÇÙ¿àÇèÍÃìÊâµ¹8 (ÃÑ°ÇͪԧµÑ¹) :

¼ÁäÁèªÍºµÑÇ·ËÒÃÁÒ¡¹Ñ¡ áµèµÑÇ·ËÒÃàËÅèÒ¹Ñé¹´ÙàËÁ×͹¨ÃÔ§ÁÒ¡ µÑÇ·ËÒÃÊèǹãË­è·ÑèÇä»´Ùá¢ç§·×èÍ
áµèµÑÇ·ËÒÃàËÅèÒ¹Ñé¹´ÙàËÁ×͹¤¹¨ÃÔ§æ µÑÇàÅç¡æ ¤Ø³ä´é¾Ç¡ÁѹÁÒ¨Ò¡ä˹?

--------------


ERAD Posted: Today, 19:00:44

its cool how ppl make that white fur on the coats come alive, nice job

--------------

ÍÕÃéÒ´ :

Áѹà¨ë§·Õèä´éàË繡Ò÷Õ褹·Ó¢¹ÊѵÇìÊÕ¢ÒǺ¹àÊ×éÍâ¤é·ãËé´ÙàËÁ×͹ÁÕªÕÇÔµ §Ò¹á¨ëÇ

--------------


My reply :

Many thanks for your kind compliments, wooverstone8 and ERAD!

wooverstone8, those figures are from Dragon. 'Art Instructor' painted them
using oil paints (Winsor and the like) and his artistic capability.

---------------

¤ÓµÍº¢Í§¼Á :

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ÊÓËÃѺ¤ÓªÁàªÂâ´Â¡ÃسҢͧ¤Ø³ ÇÙ¿àÇèÍÃìÊâµ¹8 áÅÐ ÍÕÃéÒ´!

ÇÙ¿àÇèÍÃìÊâµ¹8 µÑÇ·ËÒÃàËÅèÒ¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡´ÃÒ¡é͹ "ÍÒÃì· ÍԹʵÃÑé¤àµéÍÃì" ·ÓÊվǡÁѹ
â´ÂãªéÊÕ¹éÓÁѹ (ÇÔ¹à«ÍÃìáÅзÕèàËÁ×Í¹æ ¡Ñ¹) áÅФÇÒÁÊÒÁÒöàªÔ§ÈÔÅ»ì¢Í§à¢Ò

===========================


Thanks to all whose names have been mentioned!. You've given us the inspiration
to keep churning out quality models & dioramas and showing best quality pictures
possible.

¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡æ ·èÒ¹·Õèä´éÃѺ¡ÒÃàÍè¹ÒÁÁÒ! ·èÒ¹ä´éãËéáçºÑ¹´ÒÅã¨á¡èàÃÒã¹Íѹ·Õè¨ÐÊÃéÒ§ÊÃäì¼Å§Ò¹
âÁà´ÅáÅÐä´âÍÃÒÁèÒ·ÕèÁդسÀÒ¾ áÅÐáÊ´§ÀÒ¾·ÕèÁդسÀÒ¾´Õ·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨Ðà»ç¹ä»ä´é

===================================================================

Quote
Share