Moderator: ngokxit.s2

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

August 28th, 2010, 12:12 pm #21

em zai ????
hix!! chj chơi khó em wa'
e tìm làm sao được thằng e zai nào mún lấy chj bj h .
ý ! sr nhầm ăn nói thiếu suy nghĩ wa' phải là e tìm sao được thằng e zai nào xứng vs chị mun pro đây
Ai đ? đ? từng n?i: chưa cần đến 3 gi?y để n?i vớii bạn rằng "m?nh y?u bạn " chưa đến 3 ph?t để giải th?ch c?u n?i ấy, chưa đến 3 ng?y để cảm nhận được ? nghĩa của n? , nhưng để chứng minh c?u n?i đơn giản ấy th? cả cuộc đời vẫn l? chưa đủ

Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một ph?t th? bạn đ? c? thể cảm thấy th?ch một người. Một giờ để m? thương một người. Một ng?y để m? y?u một người. Nhưng m? bạn sẽ mất cả đời để qu?n một người...

Ch?nh v? thế mong bạn đừng bao giờ đi y?u một người chỉ v? bề ngo?i diện mạo đẹp đẽ của họ tại v? c?i đẹp đ? rất dễ bị phai t?n

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 12:16 pm #22

sự thạt chị nge nhiều r :))
làm gì có ai dám lây chị mới đúg!:)) thế chị mới bảo mặk đồg phụk vào hồi xuân đi kiếm trai non mà :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

August 28th, 2010, 12:26 pm #23

ầy mặc đồng phục nàm j`
ko kái mẹt của chj nó hồi xuân dc thì khó đi nừa nắm
Ai đ? đ? từng n?i: chưa cần đến 3 gi?y để n?i vớii bạn rằng "m?nh y?u bạn " chưa đến 3 ph?t để giải th?ch c?u n?i ấy, chưa đến 3 ng?y để cảm nhận được ? nghĩa của n? , nhưng để chứng minh c?u n?i đơn giản ấy th? cả cuộc đời vẫn l? chưa đủ

Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một ph?t th? bạn đ? c? thể cảm thấy th?ch một người. Một giờ để m? thương một người. Một ng?y để m? y?u một người. Nhưng m? bạn sẽ mất cả đời để qu?n một người...

Ch?nh v? thế mong bạn đừng bao giờ đi y?u một người chỉ v? bề ngo?i diện mạo đẹp đẽ của họ tại v? c?i đẹp đ? rất dễ bị phai t?n

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 12:27 pm #24

mẹt chị ák! :-< tô tô vẽ vé có khi nhìn trr ra chụk t? chứ ít đâu :)) k thêý mấy bà cô già hô li út àk! phấn vào nhìn như gái đôi mươi :))
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

August 28th, 2010, 12:48 pm #25

nhưng mấy thằng ku pé trường mình tụi nó khôn lém chi nừa nàm sao dc tụi nó
mà chi so vs kái j` ko so lại so vs mấy pà ja` ho li út
Ai &#273;? &#273;? t&#7915;ng n?i: ch&#432;a c&#7847;n &#273;&#7871;n 3 gi?y &#273;&#7875; n?i v&#7899;ii b&#7841;n r&#7857;ng "m?nh y?u b&#7841;n " ch&#432;a &#273;&#7871;n 3 ph?t &#273;&#7875; gi&#7843;i th?ch c?u n?i &#7845;y, ch&#432;a &#273;&#7871;n 3 ng?y &#273;&#7875; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c ? ngh&#297;a c&#7911;a n? , nh&#432;ng &#273;&#7875; ch&#7913;ng minh c?u n?i &#273;&#417;n gi&#7843;n &#7845;y th? c&#7843; cu&#7897;c &#273;&#7901;i v&#7851;n l? ch&#432;a &#273;&#7911;

C&#361;ng nh&#432; v&#7853;y: Ch&#7881; c&#7847;n th&#7901;i gian m&#7897;t ph?t th? b&#7841;n &#273;? c? th&#7875; c&#7843;m th&#7845;y th?ch m&#7897;t ng&#432;&#7901;i. M&#7897;t gi&#7901; &#273;&#7875; m? th&#432;&#417;ng m&#7897;t ng&#432;&#7901;i. M&#7897;t ng?y &#273;&#7875; m? y?u m&#7897;t ng&#432;&#7901;i. Nh&#432;ng m? b&#7841;n s&#7869; m&#7845;t c&#7843; &#273;&#7901;i &#273;&#7875; qu?n m&#7897;t ng&#432;&#7901;i...

Ch?nh v? th&#7871; mong b&#7841;n &#273;&#7915;ng bao gi&#7901; &#273;i y?u m&#7897;t ng&#432;&#7901;i ch&#7881; v? b&#7873; ngo?i di&#7879;n m&#7841;o &#273;&#7865;p &#273;&#7869; c&#7911;a h&#7885; t&#7841;i v? c?i &#273;&#7865;p &#273;? r&#7845;t d&#7877; b&#7883; phai t?n

Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

August 28th, 2010, 12:51 pm #26

Không lo học hành làm ăn đê yêu đương vớ vẩn làm j. dẹp cái topic này ngay
Quote
Like
Share

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

August 28th, 2010, 1:01 pm #27

này kái thằng vớ ệ kia m q` j ma` đòi dẹp hả
Ai &#273;? &#273;? t&#7915;ng n?i: ch&#432;a c&#7847;n &#273;&#7871;n 3 gi?y &#273;&#7875; n?i v&#7899;ii b&#7841;n r&#7857;ng "m?nh y?u b&#7841;n " ch&#432;a &#273;&#7871;n 3 ph?t &#273;&#7875; gi&#7843;i th?ch c?u n?i &#7845;y, ch&#432;a &#273;&#7871;n 3 ng?y &#273;&#7875; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c ? ngh&#297;a c&#7911;a n? , nh&#432;ng &#273;&#7875; ch&#7913;ng minh c?u n?i &#273;&#417;n gi&#7843;n &#7845;y th? c&#7843; cu&#7897;c &#273;&#7901;i v&#7851;n l? ch&#432;a &#273;&#7911;

C&#361;ng nh&#432; v&#7853;y: Ch&#7881; c&#7847;n th&#7901;i gian m&#7897;t ph?t th? b&#7841;n &#273;? c? th&#7875; c&#7843;m th&#7845;y th?ch m&#7897;t ng&#432;&#7901;i. M&#7897;t gi&#7901; &#273;&#7875; m? th&#432;&#417;ng m&#7897;t ng&#432;&#7901;i. M&#7897;t ng?y &#273;&#7875; m? y?u m&#7897;t ng&#432;&#7901;i. Nh&#432;ng m? b&#7841;n s&#7869; m&#7845;t c&#7843; &#273;&#7901;i &#273;&#7875; qu?n m&#7897;t ng&#432;&#7901;i...

Ch?nh v? th&#7871; mong b&#7841;n &#273;&#7915;ng bao gi&#7901; &#273;i y?u m&#7897;t ng&#432;&#7901;i ch&#7881; v? b&#7873; ngo?i di&#7879;n m&#7841;o &#273;&#7865;p &#273;&#7869; c&#7911;a h&#7885; t&#7841;i v? c?i &#273;&#7865;p &#273;? r&#7845;t d&#7877; b&#7883; phai t?n

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 1:32 pm #28

dẹo đc dẹp đi:)) khoa svào chị lại mở ra! hô hô:))
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share

Bo.kute9x
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: August 9th, 2009, 6:13 am

September 5th, 2010, 5:19 am #29

tatara wrote:này kái thằng vớ ệ kia m q` j ma` đòi dẹp hả
nói câu này hay thế =)):))
http://vn.360plus.yahoo.com/Billy-Bo
1 con &#273;&#432;&#7901;ng v&#7889;n hok th&#7875; &#273;i sao v&#7851;n c&#7913; ngoan c&#7889; m? &#273;i cho l?ng n?y r&#432;&#7899;m m?u?
[Ph&#7843;i &#273;i ch&#7913;]
...... ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik ph?a sau h&#7841;nh ph?c c?n c? n&#7895;i &#273;au
.........ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik ph?a sau n&#7909; c&#432;&#7901;i c?n c? n&#432;&#7899;c m&#7855;t
...........ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik ph?a sau s&#7921; hi&#7879;n di&#7879;n c&#7911;a 1 ng` c?n c? s&#7921; ra &#273;i
..............ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik sau t?nh iu l? ch?c ph?c
.................ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik r&#7891;i l?ng ng` c?n c? th&#7875; b&#7841;c b&#7867;o &#273;&#7871;n &#273;?u
....................c&#361;ng nh&#432; ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik c? nh&#7919;ng ng` trong t?nh iu lu?n ko ng&#7915;ng ch&#7901; &#273;&#7907;i
nh&#432;ng ko ph&#7843;i ch&#7901; &#273;&#7907;i ng?y ai &#273;? c? th&#7875; iu h&#7885; m? ch&#7901; ng?y h&#7885; c? th&#7875; ng&#7915;ng iu ai &#273;?

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n d&#7915;ng l&#7841;i ... d&#7915;ng l&#7841;i &#273;&#7875; r&#7891;i b&#432;&#7899;c nhanh h&#417;n ...

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n bu?ng tay ... c&#7847;n cho &#273;i &#273;&#7875; r&#7891;i c? nhi&#7873;u h&#417;n ...

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n kh?c ... kh?c th&#7853;t l&#7899;n &#273;&#7875; r&#7891;i l&#7841;i c&#432;&#7901;i th&#7853;t to ...

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n 1 m?nh ... 1 m?nh &#273;&#7875; bi&#7871;t c? nhau l? quan tr&#7885;ng nh&#432; th&#7871; n?o ...
Quote
Like
Share

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 5th, 2010, 6:26 am #30

khong co j dac biet!!!!!!!!! fergusinh_a4 la sinh nga` ak
Quote
Like
Share