Moderator: fergusinh_a4

Chúc Mừng Sinh Nhật Mymy_tvxq

Deleted User
Deleted User

September 9th, 2009, 12:44 am #1

Hôm nay là 09-09-09
ngày ðẹp nên chúc em sinh nhật cũng thật ðẹp
Quote
Share

luv_b12
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 5th, 2009, 12:47 am

September 9th, 2009, 1:17 am #2

chúc my hói sinh nhật vui vẻ nha!!!!!sang tuổi mới bớt ðanh ðá ði nha hehe!!!!!!!I LỚP DIU
Đừng tự h?o v? m?nh Ngh?o m? học Giỏi, h?y tự hỏi sao m?nh Giỏi m? vẫn Ngh?o.
Đừng tự ti v? m?nh Gi?u m? học "rốt", h?y tự tin v? m?nh "rốt" m? vẫn Gi?u
Quote
Like
Share