Ako ki he Faito'o kona tapu

Ako ki he Faito'o kona tapu

Joined: October 13th, 2004, 8:19 am

August 29th, 2006, 6:36 am #1

<FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=4>
<P align=left>Ko e ha ‘oku ako’i?
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>Ko e ako ki he faito’o kona tapu ‘oku ako’i ‘i he ngaahi lesoni

<P align=left>ki he Fakalakalaka Fakataautaha, Mo’ui mo e ako ki he Sino

<P align=left>(Personal Development, Health and Physical Education)

<P align=left>(PDHPE) pea ko e taimi ‘e ni’ihi ‘oku kau ‘i he ngaahi lesoni

<P align=left>kehe hange ko e lea faka-Pilitania (English), Sosaieti mo

<P align=left>hono ‘Atakai (Human Society and it’s Enviroment) mo e

<P align=left>Saienisi mo e Tekinolosia (Science and Technology).
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>
<P align=left>‘I he Kinitakateni, ko e tamaiki ako Ta’uako 1 mo e

<P align=left>Ta’uako 2, ‘oku nau:
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• ako ki hono ngaue totonu’aki ‘a e ngaahi faito’o kona

<P align=left>tapu

<P align=left>• talanoa pe ko e ha kuopau ke tuku ai ‘a e faito’o kona

<P align=left>tapu mo e me’a ‘oku kona ‘i he feitu’u ‘oku ‘ikai a’u ki ai

<P align=left>‘a e fanau

<P align=left>• ako’i ‘a e fetu’utaki ki ha feitu’u tokoni fakavavevave.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=4>
<P align=left>Ko e ha ‘oku fai ai ‘a e ako ki he faito’o

<P align=left>kona tapu he ngaahi ‘apiako lautohi?
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>‘Oku ako ‘a e fanau kau ki he faito’o kona tapu hange ko

<P align=left>e ngaahi faito’o ki he sino, ‘olokaholo mo e tapaka mei

<P align=left>honau ngaahi famili, ‘aki ‘enau sio ki he me’a ‘oku nau fai

<P align=left>mo fanongo ki he me’a ‘oku nau lea’aki. ‘Oku toe ako foki

<P align=left>‘a e fanau kau ki he faito’o kona tapu mei he TV, ‘initaneti,

<P align=left>ngaahi makasini mo e ngaahi faiva.

<P align=left>‘I he ngaahi lesoni ako ki he faito’o, ‘oku ma’u ai ‘e he fanau

<P align=left>‘a e fakamatala fakamuimuitaha kau ki he faito’o ‘ kona tapu

<P align=left>‘i he founga ‘oku malu mo tokanga’i . ‘Oku ako ‘a e tamaiki

<P align=left>ako ki he mahu’inga ke mo’ui lelei mo ako ki he poto ‘e

<P align=left>tokoni kiate kinautolu ke nau nofo malu.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>
<P align=left>‘I he Ta’uako 3 mo e 4, ko e tamaiki ako ‘oku nau:
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• ako ki he uesia ‘e he tapaka mo e ‘olokaholo ‘a e sino

<P align=left>• fekumi pe ‘oku lava fefe ke tokoni pe fakatu’utamaki ‘a e

<P align=left>faito’o kona tapu

<P align=left>• vakai ki he founga totonu hono ngaue’aki ‘a e ngaahi

<P align=left>faito’o ‘oku ala ma’u ‘i ‘api

<P align=left>• fakakaukau’i ha ngaahi founga ke ta’ofi’aki ‘a e manava

<P align=left>he ‘ahu ‘o e tapaka

<P align=left>• ako ki he ngaahi founga ke malu’i’aki kinautolu mei he

<P align=left>fakatu’utamaki

<P align=left>• alea’i pe ‘oku fefe hono fakahingoa ‘a e ngaahi faito’o.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>
<P align=left>‘I he Ta’uako 5 mo e 6, ko e tamaiki ako ‘oku nau:
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• langa hake ‘i he me’a na’a nau ako mei he ta’u 1 ki he 4

<P align=left>• alea’i ‘a e faito’o ‘oku fakalao mo e faito’o ta’efakalao, kau

<P align=left>ai ‘a e fakangatangata ki he faito’o fakalao ‘e ngali hoko

<P align=left>hono fakatau atu pe ngaue’aki ke ta’efakalao.

<P align=left>Fakatata’aki ‘eni, ‘oku tapu hono fakatauatu ‘o e

<P align=left>‘olokaholo mo e tapaka kiate kinautolu ‘oku si’i hifo he

<P align=left>ta’u 18

<P align=left>• vakai’i mo e ngaahi nunu’a ‘e ala hoko ki he komiuniti ‘i

<P align=left>hono ngaue’aki ‘a e faito’o kona tapu

<P align=left>• ‘analaiso ‘a e takiekina ‘e he metia ‘a e ngaue’aki ‘o e

<P align=left>faito’o kona tapu mo e ngaahi fakakaukau ki he faito’o

<P align=left>kona tapu.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>© 2006 NSW Department of Education and Training,

<P align=left>Drug Prevention Programs
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=1>
<P align=left>Tongan
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=7>
<P align=left>Ako ki he

<P align=left>faito’o kona

<P align=left>tapu
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=6>
<P align=left>he ngaahi ‘apiako lautohi
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#ffffff size=5>
<P align=left>Fakamatala ma’ae ngaahi matu’a
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=4>
<P align=left>Ko e ha ‘a e faito’o kona tapu?
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>Ko hono fakakatoa , ko e faito’o kona tapu ko ha me’a

<P align=left>tene lava ‘o liliu ‘a e ngaue ‘a e sino mo e ‘atamai. Ko e

<P align=left>faito’o kotoa pe , pe ‘oku fakalao pe ta’efakalao, tene

<P align=left>lava ‘o fakatupu ha maumau.

<P align=left>Ko e faito’o fakalao ‘oku kau ai ‘a e ‘olokaholo, tapaka,

<P align=left>kefini mo e faito’o ki he sino. Ko e faito’o fakalao ‘e

<P align=left>ni’ihi ‘oku fakangatangata pe pea ‘e lava ke ta’efakalao

<P align=left>hono fakatau atu pe ngaue’aki. Fakatata’aki ‘eni, ‘oku

<P align=left>tapu ke ‘oange ha tapaka pe ‘olokaholo ki he tamaiki

<P align=left>‘oku si’i hifo he ta’u 18. Ko e faito’o ta’efakalao ‘oku

<P align=left>kau ai ‘a e malisuana (cannabis), ‘ekitasi (ecstasy) mo e

<P align=left>‘emifetamini (amphetamines).

<P align=left>Ko e ngaahi me’a pau ‘e ni’ihi, hange ko e kapafana

<P align=left>(aerosols), kulu ‘e ni’ihi mo e penisini, ‘e lava kenau

<P align=left>fakatupu ha kona kapau ‘e mihi ‘a e nanamu ‘o e

<P align=left>kapafana pe kasa. ‘E lava ke fu’u fakatu’utamaki ‘aupito.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=4>
<P align=left>‘E lava fefe ke kau ‘a e ngaahi matu’a?
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>‘Aki ‘enau ngaue fakataha, ko e matu’a mo e ‘apiako tenau

<P align=left>lava ‘o ako’i ‘a e fanau kau ki he ngaahi fakatu’utamaki ‘o e

<P align=left>faito’o. ‘Oku mahu’inga ki he kau faiako, ngaahi matu’a mo e

<P align=left>fanau kenau talanoa pe ko e ha ‘a e me’a ‘oku taau ‘i he ‘enau

<P align=left>polokalama ako ki he faito’o. ‘E tokoni ‘eni ke lava ‘o feau ‘a e

<P align=left>ngaahi fiema’u ‘a e tamaiki ako mo e komiuniti ako felave’i mo

<P align=left>e ako ki he faito’o kona tapu.

<P align=left>‘Oku ‘i ai ‘a e fatongia mahu’inga ‘o e matu’a ke fai ‘i hono ako’i

<P align=left>ko ia ‘enau fanau kau ki he faito’o. ‘Oku fiema’u ke talanoa

<P align=left>totonu ‘a e ngaahi matu’a ki he ‘enau fanau kau ki he me’a

<P align=left>felave’i mo e faito’o kona tapu pea kenau fanongo fakalelei foki

<P align=left>pe ko e ha ‘a e lau ‘a e fanau ki ai. ‘Oku fakaafe’i foki mo e matu’a

<P align=left>kenau alea’i mo e ‘apiako ha me’a ‘oku nau tokanga ki ai .

<P align=left>‘Oku ‘i ai ‘a e tu’utu’uni ‘a e ‘apiako ki he faito’o. ‘Oku kau ai hono

<P align=left>tauhi mo ngaue’aki ‘o e faito’o he taimi ‘oku fiema’u ai ‘e he

<P align=left>fanau ke ma’u lolotonga e ‘aho ako. ‘Oku mahu’inga ke ‘ilo’i ‘e

<P align=left>he ngaahi matu’a ‘a e tu’utu’uni ko ‘eni.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Light size=1>
<P align=left>Fa’u ‘e he The Millennium Group
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=4>
<P align=left>Fetu’utaki’anga mo e poupou
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold color=#431678 size=1>
<P align=left>Kapau ‘oku ‘i ai ha me’a ‘e tokanga ki ai ‘a e ngaahi matu’a fekau’aki

<P align=left>mo e faito’o mo hono ngaue’aki kenau fetu’utaki ki he:
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• puleako pe tokotaha fale’i he ‘apiako

<P align=left>• senita ki he mo’ui ho feitu’u

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>Ngaue ki he fakamatala ki he ‘Olokaholo mo e Faito’o Kona Tapu
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>(ADIS)

<P align=left>Fale’i fakapulipuli mo e ngaahi mo’oni kau ki he faito’o kona tapu.

<P align=left>Ta ta’etotongi: 1800 422 599

<P align=left>Tel: 02 9361 8000

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>Laine ki he Matu’a
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>Fale’i ki he anga e talanoa ki he to’utupu kau ki he ngaue’aki e faito’o

<P align=left>mo e ngaahi me’a kehe.

<P align=left>Ta ta’etotongi: 13 20 55

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>Ngaue fakalao ki he kau ‘Apolisinale
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>Fale’i fakalao ki he kau Aboriginal and Torres Strait Islander .

<P align=left>Tel: 02 9318 2122

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>Senita Ako Fakamatakali ki he Faito’o Kona Tapu mo e

<P align=left>‘Olokaholo
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>(Drug and Alcohol Multicultural Education Centre -

<P align=left>DAMEC)

<P align=left>Fakamatala ki he ngaahi komiuniti ‘oku kehe kehe ‘enau ‘ulungaanga

<P align=left>fakafonua mo ‘enau lea.

<P align=left>Tel: 02 9699 3552

<P align=left>www.damec.org.au

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>LawAccess NSW
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>Fetu’utaki ki he tokoni fakalao mo e ngaahi ngaue tokoni pehe ‘i NSW.

<P align=left>Ta ta’etotongi: 1300 888 529

<P align=left>www.lawaccess.nsw.gov.au
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold color=#431678 size=1>
<P align=left>Ki ha tokoni ‘i ha lea makehe mei he lea faka—Pilitania fetu’utaki:
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>Ngaue liliu lea mo fakatonu lea
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>Tel: 13 14 50
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold color=#431678 size=1>
<P align=left>Ki ha toe fakamatala kehe
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>NSW Department of Education and Training
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>www.schools.nsw.edu.au

<P align=left>Fakamatala ke tokoni ki he ngaahi matu’a mo e fanauako ‘i he

<P align=left>ngaahi ‘apiako ‘a e Pule’anga.

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>NSW Office of Drug and Alcohol Policy
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>www.druginfo.nsw.gov.au

<P align=left>‘Oku ne fakahoko ki he ngaahi fakamatala kehe kehe kau ki he

<P align=left>ngaahi naunau, lao, ako, faito’o mo e ngaahi ‘elia kehe.

<P align=left>• </FONT><FONT face=MyriadPro-Bold size=1>di@yll (Fakamatala ki he Faito’o kona tapu ‘i ho’o Laipeli

<P align=left>Fakafeitu’u)
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>http://diayll.sl.nsw.gov.au

<P align=left>Ko e ‘u Laipeli ‘a NSW ‘oku ‘i ai ‘enau ngaahi naunau ‘oku tauhi

<P align=left>fekau’aki mo e fakamatala ki he faito’o kona tapu
</FONT><FONT face=MyriadPro-Bold color=#431678 size=1>
<P align=left>Fika Telefoni ki ha Tokoni Fakavavevave
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>• Fakatu’utamaki: 000 (Falemahaki, Polisi, Tamate Afi)

<P align=left>• Senita Fakamatala ki he Kona: 13 11 26
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular size=1>
<P align=left>© 2006 NSW Department of Education and Training,

<P align=left>Drug Prevention Programs
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=1>
<P align=left>Fetu’utaki ki ho ‘apiako keke ‘ilo ‘o lahi ange kau ki he

<P align=left>polokalama ako ki he faito’o kona tapu ho ‘apiako.
</FONT><FONT face=MyriadPro-Regular color=#431678 size=1>
<P align=left>Tongan
</FONT>
<a href="http://shodygaia.tripod.com"><img
src="http://r1.fodey.com/192cac79b6730410daf ... c4d7.1.gif" border=0 width="387" height="119" alt="Ninja!"></a>
Quote
Like
Share