Hoe dit forum te gebruiken

Joined: Apr 13 2008, 06:54 PM

Apr 30 2008, 03:14 PM #1

Grondwet der Heerlijkheid Boemel

Art. 1.
Allen die zich op dit forum bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art. 2.
-1. De Grote Boze Wolf regelt wie Boemelaar is.
-2. De Grote Boze Wolf regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
-3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden door de Grote Boze Wolf gegeven.
-4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen door de Grote Boze Wolf bepaald.

Art. 3. Gebruik van vloeken en scheldwoorden alleen daar waar nodig.

Art. 4. Copyright? Leg mij dat nou is uit!

Art. 5.
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag ( de Grote Boze Wolf ) in te dienen.

Art. 6.
-1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de Grote Boze Wolf.

Art. 7.
-1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de Grote Boze Wolf.

-2. Niemand heeft voorafgaand toestemming nodig de inhoud van dit forum elders te gebruiken, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de Grote Boze Wolf.

-3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De Grote Boze Wolf kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

Art. 8.
Het recht tot vereniging wordt erkend. Door de Grote Boze Wolf kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Art. 9.
-1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de Grote Boze Wolf.
-2. De Grote Boze Wolf kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 10.
-1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen door de Grote Boze Wolf bepaald, op last van de sock-puppet van de Grote Boze Wolf.

Art. 11.
De vaststelling van wetten geschiedt door de Grote Boze Wolf.

Art. 12.
Ridderorden worden door de Grote Boze Wolf ingesteld.

Art. 13.
-1. Gratie wordt verleend na advies van een door de Grote Boze Wolf aangewezen gerecht en met inachtneming van bij of krachtens de Grote Boze Wolf te stellen voorschriften.
-2. Amnestie wordt bij of krachtens de Grote Boze Wolf verleend.

Art. 14.
-1. De Grote Boze Wolf verklaart dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.


opgemaakt en bekrachtigt op 30 april 2008 door de Grote Boze Wolf.
Ik heb een hele grote mond!
Quote
Like
Share