Mikrocipiranje - obavezno!

Petra_Wish
Ultimativna Tvorusina
Petra_Wish
Ultimativna Tvorusina
Joined: 8:08 AM - Jul 30, 2005

8:04 PM - Jul 25, 2013 #1

Izvadak:
Prema Zakonu o veterinarstvu èl. 45. koji je Hrvatski sabor donio i odglasao 28.06.2013. i maèke i pitome vretice (uz pse) trebaju biti mikroèipirane.

c) Oznaèavanje pasa, maèaka i pitomih vretica
Èlanak 45.
(1) Psi moraju biti oznaèeni mikroèipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.
(2) Svi psi, maèke i pitome vretice koji su oznaèeni moraju biti upisani u Upisnik kuænih ljubimaca koji vodi Uprava.
(3) Vlasnik psa mora posjedovati Putovnicu za kuæne ljubimce propisanu Odlukom Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. kojom se utvrðuju obrasci putovnica za kretanje pasa, maèaka i pitomih vretica unutar Zajednice (SL L 312, 27. 11. 2003.), (u daljnjem tekstu: Putovnica).
(4) Izdavanje Putovnice i unošenje podataka iz stavka 8. ovoga èlanka u Upisnik kuænih ljubimaca te cijepljenje pasa, maèaka i pitomih vretica, obveza je veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse koje su za to ovlaštene.
(5) Za troškove oznaèavanja i izdavanja Putovnice te upisa pasa, maèaka i pitomih vretica u Upisnik kuænih ljubimaca, posjednik plaæa naknadu èiju visinu pravilnikom utvrðuje ministar.
(6) Posjednik je obvezan prijaviti nabavu psa, odnosno odjaviti psa u sluèaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuæa) u roku od 14 dana od nastalog dogaðaja pravnoj ili fizièkoj osobi iz stavka 4. ovoga èlanka.
(7) Psi nad kojima nisu provedene propisane mjere iz stavka 4. ovoga èlanka smještaju se u sklonište na teret posjednika, odnosno jedinice lokalne samouprave ako posjednik nije poznat, a koje se mogu darovati, prodati ili usmrtiti u skladu s odredbama posebnog propisa o zaštiti životinja.
(8) Oblik, sadržaj i naèin voðenja Upisnika kuænih ljubimaca pravilnikom propisuje ministar.
(9) Uvjete i naèin oznaèavanja te oblik obvezne oznake pravilnikom propisuje ministar ako propisima EU nije drugaèije propisano
¤ tko od nas moze reci da je iskra duse manje vazna jer je u tijelu zivotinje ? ¤
Quote
Like
Share