Next "Defencenet.gr"-embarrassment

Next "Defencenet.gr"-embarrassment

Joined: 06 Mar 2005, 01:07

09 Jan 2010, 04:16 #1

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

Last edited by yannisGR on 09 Jan 2010, 04:17, edited 1 time in total.
Reply
Like

Joined: 13 Jan 2009, 15:53

09 Jan 2010, 04:20 #2

Does a Retard operate that website ?

[color=#FFA500" size="2]
On 12 June 1992, a Greek Mirage F-1C crashed during a dogfight with a Turkish F-16 piloted by Capt. Ilhan Filiz.

On 8 October 1996, a Greek Mirage-2000 piloted by Thanos Grivas shot down a Turkish F-16D with a Magic IR missile.

Just two days after that murder, on 10 October 1996 a Greek Mirage-2000 crashed close to Semadirek island after a dogfight with two Turkish F-16s.

Point of the story is: TUAF saved itself two missiles.

On May 23rd 2006, Two Greek F-16 fighters Scrambeled to intercept two Turkish F-16s that was escorting a Recon aircraft over the southern Aegean, After a short Mock-dogfight the Greek F-16 colided into the Turkish F-16. Turkish Pilot Lieutenant Halil Ibrahim Özdemir Ejected safely while the Greek pilot Lieutenant Konstantinos Kakkavas died instantly.

On December 4th 2007, a Greek F-16C participated in a night exercise in the Sporades archipelago, the pilot Lieutenant Athanasios Batsaras lost orientation thinking he was gaining altitude instead flew his aircraft into the sea. Athanasios Batsaras body was found latter on by a Turkish frigate which responded to the emergency call.

Point of the story is: Greeks don't know how to Fly.

On June 3rd 2003, a Greek F-16 block 30 Piloted by Captain Theodoros Pliatsikas crashed when a Bird was sucked into the air intake causing Engine Failure. Captain Theodoros Pliatsikas however was lucky enough to Eject and survived the incident with minor injury.

On June 4th 2009, a single seater Greek F-16 block 50 crashed in Ioannina after the plane ingested a bird. The pilot managed to eject from the plane with minor injury.

Point of the story is: Birds 2 Greeks -2 F-16s

[/color]


<img border="0" alt="Pardus... For Freedom..." src="http://www.pardus.org.tr/banner/buton3_en.gif">
Reply
Like

Joined: 06 Mar 2005, 01:07

09 Jan 2010, 04:21 #3

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

They say it is "turkish provocation",lol.

Reply
Like

Joined: 13 Jan 2009, 15:53

09 Jan 2010, 04:26 #4

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

Which Turk on this site created that image? Was it Cabtli or Ba2 ?

[color=#FFA500" size="2]
On 12 June 1992, a Greek Mirage F-1C crashed during a dogfight with a Turkish F-16 piloted by Capt. Ilhan Filiz.

On 8 October 1996, a Greek Mirage-2000 piloted by Thanos Grivas shot down a Turkish F-16D with a Magic IR missile.

Just two days after that murder, on 10 October 1996 a Greek Mirage-2000 crashed close to Semadirek island after a dogfight with two Turkish F-16s.

Point of the story is: TUAF saved itself two missiles.

On May 23rd 2006, Two Greek F-16 fighters Scrambeled to intercept two Turkish F-16s that was escorting a Recon aircraft over the southern Aegean, After a short Mock-dogfight the Greek F-16 colided into the Turkish F-16. Turkish Pilot Lieutenant Halil Ibrahim Özdemir Ejected safely while the Greek pilot Lieutenant Konstantinos Kakkavas died instantly.

On December 4th 2007, a Greek F-16C participated in a night exercise in the Sporades archipelago, the pilot Lieutenant Athanasios Batsaras lost orientation thinking he was gaining altitude instead flew his aircraft into the sea. Athanasios Batsaras body was found latter on by a Turkish frigate which responded to the emergency call.

Point of the story is: Greeks don't know how to Fly.

On June 3rd 2003, a Greek F-16 block 30 Piloted by Captain Theodoros Pliatsikas crashed when a Bird was sucked into the air intake causing Engine Failure. Captain Theodoros Pliatsikas however was lucky enough to Eject and survived the incident with minor injury.

On June 4th 2009, a single seater Greek F-16 block 50 crashed in Ioannina after the plane ingested a bird. The pilot managed to eject from the plane with minor injury.

Point of the story is: Birds 2 Greeks -2 F-16s

[/color]


<img border="0" alt="Pardus... For Freedom..." src="http://www.pardus.org.tr/banner/buton3_en.gif">
Reply
Like

Joined: 06 Mar 2005, 01:07

09 Jan 2010, 04:29 #5

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

I don´t know.What I know is that this is fukcin hillarious.To funny.
Reply
Like

Joined: 19 Feb 2005, 23:08

09 Jan 2010, 04:32 #6

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

Yep, it is. The conclusion I draw from that picture is that someone sucks big time at graphics editing. And I am not saying that just about the funny colour of the fires and smoke (it looks as if it's been done on Microsoft Paint with air-brush effect, lmao). I mean, check the surroundings. There's a war going on, the parliament is aflame and there are buses and heavy traffic in Vasilissis Sofias street and people tending to their business and cafes for some relaxation in Syntagma Square

-----------
<embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344">

Last edited by KAMIKAZE_GR on 09 Jan 2010, 04:34, edited 1 time in total.
<center> -----------
<img alt="[linked image]" src="http://i739.photobucket.com/albums/xx34 ... .png"><img alt="[linked image]" src="http://i739.photobucket.com/albums/xx34 ... .png"><img src="http://i161.photobucket.com/albums/t206 ... erator.png" alt="[linked image]"></center>
Reply
Like

Joined: 06 Mar 2005, 01:07

09 Jan 2010, 05:02 #7

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

Defencenet.gr,the yellow press of military-sites,lol.Enjoy it daily fast food like in 2 minutes with these in the morning;

Last edited by yannisGR on 09 Jan 2010, 05:03, edited 1 time in total.
Reply
Like

Joined: 23 Jul 2009, 20:26

09 Jan 2010, 05:42 #8

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

"I mean, check the surroundings. There's a war going on, the parliament is aflame and there are buses and heavy traffic in Vasilissis Sofias street and people tending to their business and cafes for some relaxation in Syntagma Square."

In fact there's a hidden pun in that. It's as if the Griks are so used to Turkish pwnage in the Aegean, Cyprus and elsewhere that they go along with their lives even when their parliament is under borbardment. Getting chitted on by the Turks is a daily norm to them.
Reply
Like

Joined: 23 Jul 2009, 20:26

09 Jan 2010, 05:49 #9

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.

And just for the record, it's my artwork. I still have the .psd file for it. Hehhehe.
Reply
Like

Joined: 23 Jul 2009, 20:26

09 Jan 2010, 06:00 #10

------------------------------------------------------------------------------------

http://www.defencenet.gr/defence/index. ... Itemid=141

MåãÜëåò ôïõñêéêÝò áóêÞóåéò óôï Áéãáßï - Ðåñéóößããïõí ôç Óýìç - Öùôü-ðñüêëçóç áðü ROKETSAN

ÌÝóá óôï êëßìá ôùí äéáñêþò êëéìáêïýìåíùí ôïõñêéêþí ðñïêëÞóåùí åß÷áìå êáé ôçí äçìïóßåõóç óå ôïõñêéêü site, ðñïöáíþò áðü ôçí åôáéñåßá ROKETSAN, êáôáóêåõÜóôñéáò ôùí âáëëéóôéêþí ðõñáýëùí ìéêñïý êáé ìÝóïõ âåëçíåêïýò (óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç Ýêäïóç ìÝóïõ âåëçíåêïýò èá åßíáé Ýôïéìç óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2011) åäÜöïõò-åäÜöïõò YILDIRIM, ìéá "êáëëéôå÷íéêÞ" ðñïóÝããéóç ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ìåôÜ áðü âïëÞ ôïõ YILDIRIM, Üêñùò ÷áñáêôçñéóôéêÞ ãéá ôï ðþò âëÝðïõí ôï ìÝëëïí ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí ïé ãåßôïíåò.
Éäïý ç...êáëëéôå÷íéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí ó÷Ýóåùí:Oé ðáñáôçñÞóåéò äéêÝò óáò...
-------------------------------------------------------------------------------------

Defencenet claims that above picture is from roketsan official site.


Reply
Like