IGLESIA NG BULAANG CRISTO ANG IGLESIA NI MANALO

IGLESIA NG BULAANG CRISTO ANG IGLESIA NI MANALO

Joined: December 18th, 2005, 11:55 am

January 11th, 2006, 5:32 pm #1


Palaging ipinamumudmud ni Manalo sa kanyang mga desipulos ang maling aral na si Cristo ay tunay na tao at hindi Dios. Ang pinakaunang talatang ginagamit ay ang nasa Juan 17:1,3. Diumano ay ang Ama daw ang pinaguusapan sa naturang mga talata. kung babasahin ang mga naturang talata ay mapapansin na isinisinsay ni Manalo ang naturang mga talata pagkat ang tunay na paksa ang ang Panginoong Jesucristo. Mula pa sa talatang una, pangalawa, at pangatlo, ay ang kanyang sarili ang pinaguusapan sapagkat kaunti na lang sandali at ipagkakanulo siya at ipapako siya sa krus na siyang kopa na iinomin niya upang matubos ang mga tao sa hatol dahil sa kasalanan.


Ito ang mga talata:

"1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; lualhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay lualhatiin ng Anak."

PANSIN SA TALATA BLG 1:

Nakikipagusap ang Panginoong Jesus dito sa kanyang Ama. Bakit? Pagkat malapit na ang oras ng kanyang pagkanulo at pagpako sa krus. Sinong tinutukoy na malapit ng oras niya? Walang iba kundi si Jesus! Ang sabi ay "lualhatiin mo ang iyong Anak.." kung ganoon, ay anak o si Jesus ang pinaguusapan at hindi ang Ama. Ano pa ang sabi? "..upang ikaw ay lualhatiin ng Anak," na dito'y ang Anak pa rin ang pinaguusapan. Kung si Cristo ay hindi kapantay ng Dios ay hindi magkapantay ang paglualhati sa bawat isat isa. Isinangtabi lang ni Jesus ang pagkapantay sa Ama (Filipos 2:6-7) upang masunod ang Ama (Fil 2:8)upang matubos ang sanglibutan (1 Juan 4:14).

Talata 2:

"Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya."

PANSIN SA TALATA BLG 2:

Ang pinaguusapan ulit dito ay ang Panginoong Jesus na ito'y nauukol sa kapamahalaan ng laman na ibinigay sa kaniya. At si Jesus din ang tinutukoy na magbibigay ng walang hanggang buhay sa lahat ng ibinigay ng Ama kay Jesus.
Itong si Manalong tuso ay iniiwasang basahin ang talatang ito. Babasahin niya ang unang talata at tatalon agad sa talata #3 dahil gusto lang niyang isinsay kung sino ang pinaguusapan.

Talata 3:


"At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, samakatuwid baga'y si Jesucristo."

PANSIN SA TALATA BLG 3:

Gaya ng paksa ng pinaguusapan sa Talata 1 at 2 na si Jesus ay ang paksa rin sa Talata 3 ay ang Panginoong Jesucristo. Ang mga pantukoy na "ikaw" at "siyang" ay patungkol kay Jesucristo na dito'y sinasabing siya ay iisang tunay na Dios at iisang sinugo ng Dios. Bakit sinabing iisang tunay na Dios at iisang sinugo ng Dios? Ito'y sapagkat maraming hindi tunay na Dios at marami ring nagsasabing sila'y sinugo rin ng Dios (na gaya ni Felix Y. Manalo na nagtatag ng Iglesia ng bulaang Cristo).

Upang matiyak na si Jesucristo nga ang tinutukoy sa Talata 3 ay kailangang masuportahan ng ibang talata. Kung tunghan natin ang talatang 1 Juan 5:20 ng Apostol Juan ay hindi tayo magkakamali sa itinuturo ng Biblia.
Basahin natin ang naturang talata kung si Jesucristo nga ang tinutukoy na Dios na tunay:

"At nalalaman natin na naparitoang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, samakatuwid ay sa kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan."

PANSIN SA TALATA:

Ang mga pantuloy na "siya" at "kaniya" ay malinaw na tumutukoy sa Anak ng Dios na si Jesucristo. Ang konklusyon ng talata ay "Ito (patungkol sa totoong Jesus)ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan." Kung ganoon, ang totoong Jesus ay TUNAY NA DIOS! Ang isa pang mahalagang dulot ng pagkilala kay Jesus bilang tunay na Dios ay ang pagkamit ng buhay na walang hanggan! Samakatuwid, kung ang magturo na si Jesus ay hindi tunay na Dios ay mapapanganib ang naturuan ng hindi pagkamit ng buhay na walang hanggan. Sinong isa sa tagapagturong si Jesus ay hindi tunay na Dios? Walang iba kung hindi si Felix Manalo! Kung ganoon, ang iglesiang itinayo niya na Iglesia ng bulaang Cristo ay nahila ni Manalo sa hukay ng kaparusahan.

MGA TALATANG ITINATAGO NI MANALO SA MGA MIEMBRO UPANG MANATILI ANG MALING TURO NIYANG SI CRISTO AY TAO AT HINDI DIOS:

KAWIKAAN 8:22-23:

"Inari ako ng Panginoon sa pasimila ng kanyang lakad, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, Bago nalikha ang lupa."

PANSIN SA TALATA:

Si Cristo ay nalagay mula ng walang pasimula. Si Cristo na karunungan ng Dios (1 Cor 1:24)ay kasama ng Dios sa paglalang ng mundo (Juan 1:3; Gen 1:26). Kung ganoon, meron na si Cristo bago ipinanganak na anyong tao (Filipos 2:8). Itinatago ni Manalo ang talatang ito upang maikubli na si Jesus ay isang Dios na walang pasimula bago nalikha ang lupa.

1 CORINTO 10:4:

"At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila; at ang batong yaon ay sa Cristo."

PANSIN SA TALATA:

Meron na si Cristo noong panahon pa ni Moises. Ang katunayan ay sumusunod si Cristo sa mga Israelita na isang batong pinagkukunan ng tubig na mainom.

HEBREO 11:26:

"Na inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Cristo,kaysa mga kayamanan ng Egipto; sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran."

PANSIN SA TALATA:

Panahon pa ni Moises ay kilala na ni Moises si Cristo. Ikinumpara ni Moises ang kayamanan ni Cristo ng kadustahan kaysa kayamanan ng Egipto.

1 PEDRO 1:10-11:

"Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng espiritu ni Cristo na sumasa kanila nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kalualhatiang hahalili sa mga ito."

PANSIN SA TALATA:

Si Cristo ang nagtuturo sa mga propeta sa kanilang panghuhula. Kung ganoon, ang mga propetang si Moises, Isaias, Jeremias at iba pa, ay mga tinuruan ni Cristo.

JUAN 17:5

"At ngayon, Ama, lualhatiin mo ako sa iyo rin ng kalualhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon."

PANSIN SA TALATA:

Ang kalualhatian ni Jesus ay natamo na noong pang bago ang sanglibutan ay naging gayon.

MIKAS 5:2:

"Ngunit ikaw, Beth-lehim Ephrata,na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas ka sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula ng walang hanggan."

PANSIN:

Si Jesus na hari ng Israel ay mula nang una at mula ng walang hanggan.

JUAN 8:56-59:

"Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa. Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limampung taon, at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya: datapuwat nagtago si Jesus, at lumabas sa templo." "

PANSIN:

Si Abraham ay nakita at natuwa kay Jesus. Meron na si Jesus noong panahon ni Abraham. Bago pa na nga ipinanganak si Abraham ay meron na si Jesus. Si Cristo na siya!

KONKLUSYON:

Sapagkat si Felix Y. Manalo ay natuturo ng bulaang Cristo sa mga tao ay dapat tawagin ang iglesiang itinayo niya nang nararapat at tugma at angkop na pangalang Iglesia ng Bulaang Cristo!

Dapat magsipaglayas na ang mga nalalabi pang kaanib diyan sa Iglesia ng Bulaang Cristo na pagkakamtan ng kaparusahan na gaya ng mga Judiong hindi naniniwala sa pagka Dios ni Jesuscristo na mga tinaguriang mga anak ng diablo (Juan 8:44).

Quote
Like
Share

-.
Joined: December 4th, 2005, 4:07 am

January 12th, 2006, 3:10 am #2

ABER BIBIGYAN KITA NG TSANSANG MAKABAWI,SAGUTIN MO ITO:

JOHN 17:1 ¶ When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven, and said, “Father, the hour has come; glorify your Son that the Son may glorify you,
2 since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him.
3 And this is eternal life, that they know you the only true God, and Jesus Christ whom you have sent.


-SINO ANG NAGPAKILALA SA DIOS SA HUAN 17:1-3?
-ILAN BA ANG MEANING NG SALITANG "ONLY" MARAMI O IISA?
-KANINO NA ANG SALITANG ONLY? SA ANAK? SA AMA?
-ANG ANAK BA AY ANG AMA RIN?

ITO MUNA ANG SAGUTIN MO TACIO AT HWAG KANG MAGPALIT NG PANGALAN PAG-NAIIPIT KA NA.
Quote
Like
Share

-.
Joined: December 4th, 2005, 4:07 am

January 12th, 2006, 3:24 am #3

Palaging ipinamumudmud ni Manalo sa kanyang mga desipulos ang maling aral na si Cristo ay tunay na tao at hindi Dios. Ang pinakaunang talatang ginagamit ay ang nasa Juan 17:1,3. Diumano ay ang Ama daw ang pinaguusapan sa naturang mga talata. kung babasahin ang mga naturang talata ay mapapansin na isinisinsay ni Manalo ang naturang mga talata pagkat ang tunay na paksa ang ang Panginoong Jesucristo. Mula pa sa talatang una, pangalawa, at pangatlo, ay ang kanyang sarili ang pinaguusapan sapagkat kaunti na lang sandali at ipagkakanulo siya at ipapako siya sa krus na siyang kopa na iinomin niya upang matubos ang mga tao sa hatol dahil sa kasalanan.


Ito ang mga talata:

"1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; lualhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay lualhatiin ng Anak."

PANSIN SA TALATA BLG 1:

Nakikipagusap ang Panginoong Jesus dito sa kanyang Ama. Bakit? Pagkat malapit na ang oras ng kanyang pagkanulo at pagpako sa krus. Sinong tinutukoy na malapit ng oras niya? Walang iba kundi si Jesus! Ang sabi ay "lualhatiin mo ang iyong Anak.." kung ganoon, ay anak o si Jesus ang pinaguusapan at hindi ang Ama. Ano pa ang sabi? "..upang ikaw ay lualhatiin ng Anak," na dito'y ang Anak pa rin ang pinaguusapan. Kung si Cristo ay hindi kapantay ng Dios ay hindi magkapantay ang paglualhati sa bawat isat isa. Isinangtabi lang ni Jesus ang pagkapantay sa Ama (Filipos 2:6-7) upang masunod ang Ama (Fil 2:8)upang matubos ang sanglibutan (1 Juan 4:14).

Talata 2:

"Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya."

PANSIN SA TALATA BLG 2:

Ang pinaguusapan ulit dito ay ang Panginoong Jesus na ito'y nauukol sa kapamahalaan ng laman na ibinigay sa kaniya. At si Jesus din ang tinutukoy na magbibigay ng walang hanggang buhay sa lahat ng ibinigay ng Ama kay Jesus.
Itong si Manalong tuso ay iniiwasang basahin ang talatang ito. Babasahin niya ang unang talata at tatalon agad sa talata #3 dahil gusto lang niyang isinsay kung sino ang pinaguusapan.

Talata 3:


"At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, samakatuwid baga'y si Jesucristo."

PANSIN SA TALATA BLG 3:

Gaya ng paksa ng pinaguusapan sa Talata 1 at 2 na si Jesus ay ang paksa rin sa Talata 3 ay ang Panginoong Jesucristo. Ang mga pantukoy na "ikaw" at "siyang" ay patungkol kay Jesucristo na dito'y sinasabing siya ay iisang tunay na Dios at iisang sinugo ng Dios. Bakit sinabing iisang tunay na Dios at iisang sinugo ng Dios? Ito'y sapagkat maraming hindi tunay na Dios at marami ring nagsasabing sila'y sinugo rin ng Dios (na gaya ni Felix Y. Manalo na nagtatag ng Iglesia ng bulaang Cristo).

Upang matiyak na si Jesucristo nga ang tinutukoy sa Talata 3 ay kailangang masuportahan ng ibang talata. Kung tunghan natin ang talatang 1 Juan 5:20 ng Apostol Juan ay hindi tayo magkakamali sa itinuturo ng Biblia.
Basahin natin ang naturang talata kung si Jesucristo nga ang tinutukoy na Dios na tunay:

"At nalalaman natin na naparitoang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, samakatuwid ay sa kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan."

PANSIN SA TALATA:

Ang mga pantuloy na "siya" at "kaniya" ay malinaw na tumutukoy sa Anak ng Dios na si Jesucristo. Ang konklusyon ng talata ay "Ito (patungkol sa totoong Jesus)ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan." Kung ganoon, ang totoong Jesus ay TUNAY NA DIOS! Ang isa pang mahalagang dulot ng pagkilala kay Jesus bilang tunay na Dios ay ang pagkamit ng buhay na walang hanggan! Samakatuwid, kung ang magturo na si Jesus ay hindi tunay na Dios ay mapapanganib ang naturuan ng hindi pagkamit ng buhay na walang hanggan. Sinong isa sa tagapagturong si Jesus ay hindi tunay na Dios? Walang iba kung hindi si Felix Manalo! Kung ganoon, ang iglesiang itinayo niya na Iglesia ng bulaang Cristo ay nahila ni Manalo sa hukay ng kaparusahan.

MGA TALATANG ITINATAGO NI MANALO SA MGA MIEMBRO UPANG MANATILI ANG MALING TURO NIYANG SI CRISTO AY TAO AT HINDI DIOS:

KAWIKAAN 8:22-23:

"Inari ako ng Panginoon sa pasimila ng kanyang lakad, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, Bago nalikha ang lupa."

PANSIN SA TALATA:

Si Cristo ay nalagay mula ng walang pasimula. Si Cristo na karunungan ng Dios (1 Cor 1:24)ay kasama ng Dios sa paglalang ng mundo (Juan 1:3; Gen 1:26). Kung ganoon, meron na si Cristo bago ipinanganak na anyong tao (Filipos 2:8). Itinatago ni Manalo ang talatang ito upang maikubli na si Jesus ay isang Dios na walang pasimula bago nalikha ang lupa.

1 CORINTO 10:4:

"At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila; at ang batong yaon ay sa Cristo."

PANSIN SA TALATA:

Meron na si Cristo noong panahon pa ni Moises. Ang katunayan ay sumusunod si Cristo sa mga Israelita na isang batong pinagkukunan ng tubig na mainom.

HEBREO 11:26:

"Na inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Cristo,kaysa mga kayamanan ng Egipto; sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran."

PANSIN SA TALATA:

Panahon pa ni Moises ay kilala na ni Moises si Cristo. Ikinumpara ni Moises ang kayamanan ni Cristo ng kadustahan kaysa kayamanan ng Egipto.

1 PEDRO 1:10-11:

"Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng espiritu ni Cristo na sumasa kanila nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kalualhatiang hahalili sa mga ito."

PANSIN SA TALATA:

Si Cristo ang nagtuturo sa mga propeta sa kanilang panghuhula. Kung ganoon, ang mga propetang si Moises, Isaias, Jeremias at iba pa, ay mga tinuruan ni Cristo.

JUAN 17:5

"At ngayon, Ama, lualhatiin mo ako sa iyo rin ng kalualhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon."

PANSIN SA TALATA:

Ang kalualhatian ni Jesus ay natamo na noong pang bago ang sanglibutan ay naging gayon.

MIKAS 5:2:

"Ngunit ikaw, Beth-lehim Ephrata,na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas ka sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula ng walang hanggan."

PANSIN:

Si Jesus na hari ng Israel ay mula nang una at mula ng walang hanggan.

JUAN 8:56-59:

"Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa. Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limampung taon, at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya: datapuwat nagtago si Jesus, at lumabas sa templo." "

PANSIN:

Si Abraham ay nakita at natuwa kay Jesus. Meron na si Jesus noong panahon ni Abraham. Bago pa na nga ipinanganak si Abraham ay meron na si Jesus. Si Cristo na siya!

KONKLUSYON:

Sapagkat si Felix Y. Manalo ay natuturo ng bulaang Cristo sa mga tao ay dapat tawagin ang iglesiang itinayo niya nang nararapat at tugma at angkop na pangalang Iglesia ng Bulaang Cristo!

Dapat magsipaglayas na ang mga nalalabi pang kaanib diyan sa Iglesia ng Bulaang Cristo na pagkakamtan ng kaparusahan na gaya ng mga Judiong hindi naniniwala sa pagka Dios ni Jesuscristo na mga tinaguriang mga anak ng diablo (Juan 8:44).
TACIO
KAWIKAAN 8:22-23:

"Inari ako ng Panginoon sa pasimila ng kanyang lakad, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, Bago nalikha ang lupa."

VER
O NAKABASA LANG NG SALITANG PASIMULA ITONG SI TACIO AY NAGCONCLUSION NA AGAD NA SI HESUS DAW?...HAHAHA
SINO ANG NAROON SA PASIMULA? MAY NABASA KA BANG HESUS?
ANG WISDOM O KARUNUNGAN ANG NANDOON SA PASIMULA,

BASAHIN NATIN KUNG ANO ANG KASARIAN NITONG WISDOM..

PROVERB 8:1 ¶ Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?
2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths.
3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors.

KITAM? PAPANONG MAGIGING SI HESUS YAN E BABAE ANG WISDOM?
BUKO NAMANNG PANIBAGONG HAKA-HAKA NITONG ALAGAD NG DIABLONG TACIO....SIGE PATUNAYAN MONG BABAE O BINABAE SI HESUS PARA TUMAMA KA TACIO...HAHAHAHA
Quote
Like
Share

Joined: January 8th, 2006, 9:38 am

January 12th, 2006, 3:36 am #4

do spirit has gender?

tanong lang naman. kasi mukhang di mo alam.
Quote
Like
Share

-.
Joined: December 4th, 2005, 4:07 am

January 12th, 2006, 3:52 am #5

Palaging ipinamumudmud ni Manalo sa kanyang mga desipulos ang maling aral na si Cristo ay tunay na tao at hindi Dios. Ang pinakaunang talatang ginagamit ay ang nasa Juan 17:1,3. Diumano ay ang Ama daw ang pinaguusapan sa naturang mga talata. kung babasahin ang mga naturang talata ay mapapansin na isinisinsay ni Manalo ang naturang mga talata pagkat ang tunay na paksa ang ang Panginoong Jesucristo. Mula pa sa talatang una, pangalawa, at pangatlo, ay ang kanyang sarili ang pinaguusapan sapagkat kaunti na lang sandali at ipagkakanulo siya at ipapako siya sa krus na siyang kopa na iinomin niya upang matubos ang mga tao sa hatol dahil sa kasalanan.


Ito ang mga talata:

"1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; lualhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay lualhatiin ng Anak."

PANSIN SA TALATA BLG 1:

Nakikipagusap ang Panginoong Jesus dito sa kanyang Ama. Bakit? Pagkat malapit na ang oras ng kanyang pagkanulo at pagpako sa krus. Sinong tinutukoy na malapit ng oras niya? Walang iba kundi si Jesus! Ang sabi ay "lualhatiin mo ang iyong Anak.." kung ganoon, ay anak o si Jesus ang pinaguusapan at hindi ang Ama. Ano pa ang sabi? "..upang ikaw ay lualhatiin ng Anak," na dito'y ang Anak pa rin ang pinaguusapan. Kung si Cristo ay hindi kapantay ng Dios ay hindi magkapantay ang paglualhati sa bawat isat isa. Isinangtabi lang ni Jesus ang pagkapantay sa Ama (Filipos 2:6-7) upang masunod ang Ama (Fil 2:8)upang matubos ang sanglibutan (1 Juan 4:14).

Talata 2:

"Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya."

PANSIN SA TALATA BLG 2:

Ang pinaguusapan ulit dito ay ang Panginoong Jesus na ito'y nauukol sa kapamahalaan ng laman na ibinigay sa kaniya. At si Jesus din ang tinutukoy na magbibigay ng walang hanggang buhay sa lahat ng ibinigay ng Ama kay Jesus.
Itong si Manalong tuso ay iniiwasang basahin ang talatang ito. Babasahin niya ang unang talata at tatalon agad sa talata #3 dahil gusto lang niyang isinsay kung sino ang pinaguusapan.

Talata 3:


"At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, samakatuwid baga'y si Jesucristo."

PANSIN SA TALATA BLG 3:

Gaya ng paksa ng pinaguusapan sa Talata 1 at 2 na si Jesus ay ang paksa rin sa Talata 3 ay ang Panginoong Jesucristo. Ang mga pantukoy na "ikaw" at "siyang" ay patungkol kay Jesucristo na dito'y sinasabing siya ay iisang tunay na Dios at iisang sinugo ng Dios. Bakit sinabing iisang tunay na Dios at iisang sinugo ng Dios? Ito'y sapagkat maraming hindi tunay na Dios at marami ring nagsasabing sila'y sinugo rin ng Dios (na gaya ni Felix Y. Manalo na nagtatag ng Iglesia ng bulaang Cristo).

Upang matiyak na si Jesucristo nga ang tinutukoy sa Talata 3 ay kailangang masuportahan ng ibang talata. Kung tunghan natin ang talatang 1 Juan 5:20 ng Apostol Juan ay hindi tayo magkakamali sa itinuturo ng Biblia.
Basahin natin ang naturang talata kung si Jesucristo nga ang tinutukoy na Dios na tunay:

"At nalalaman natin na naparitoang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, samakatuwid ay sa kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan."

PANSIN SA TALATA:

Ang mga pantuloy na "siya" at "kaniya" ay malinaw na tumutukoy sa Anak ng Dios na si Jesucristo. Ang konklusyon ng talata ay "Ito (patungkol sa totoong Jesus)ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan." Kung ganoon, ang totoong Jesus ay TUNAY NA DIOS! Ang isa pang mahalagang dulot ng pagkilala kay Jesus bilang tunay na Dios ay ang pagkamit ng buhay na walang hanggan! Samakatuwid, kung ang magturo na si Jesus ay hindi tunay na Dios ay mapapanganib ang naturuan ng hindi pagkamit ng buhay na walang hanggan. Sinong isa sa tagapagturong si Jesus ay hindi tunay na Dios? Walang iba kung hindi si Felix Manalo! Kung ganoon, ang iglesiang itinayo niya na Iglesia ng bulaang Cristo ay nahila ni Manalo sa hukay ng kaparusahan.

MGA TALATANG ITINATAGO NI MANALO SA MGA MIEMBRO UPANG MANATILI ANG MALING TURO NIYANG SI CRISTO AY TAO AT HINDI DIOS:

KAWIKAAN 8:22-23:

"Inari ako ng Panginoon sa pasimila ng kanyang lakad, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, Bago nalikha ang lupa."

PANSIN SA TALATA:

Si Cristo ay nalagay mula ng walang pasimula. Si Cristo na karunungan ng Dios (1 Cor 1:24)ay kasama ng Dios sa paglalang ng mundo (Juan 1:3; Gen 1:26). Kung ganoon, meron na si Cristo bago ipinanganak na anyong tao (Filipos 2:8). Itinatago ni Manalo ang talatang ito upang maikubli na si Jesus ay isang Dios na walang pasimula bago nalikha ang lupa.

1 CORINTO 10:4:

"At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila; at ang batong yaon ay sa Cristo."

PANSIN SA TALATA:

Meron na si Cristo noong panahon pa ni Moises. Ang katunayan ay sumusunod si Cristo sa mga Israelita na isang batong pinagkukunan ng tubig na mainom.

HEBREO 11:26:

"Na inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Cristo,kaysa mga kayamanan ng Egipto; sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran."

PANSIN SA TALATA:

Panahon pa ni Moises ay kilala na ni Moises si Cristo. Ikinumpara ni Moises ang kayamanan ni Cristo ng kadustahan kaysa kayamanan ng Egipto.

1 PEDRO 1:10-11:

"Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng espiritu ni Cristo na sumasa kanila nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kalualhatiang hahalili sa mga ito."

PANSIN SA TALATA:

Si Cristo ang nagtuturo sa mga propeta sa kanilang panghuhula. Kung ganoon, ang mga propetang si Moises, Isaias, Jeremias at iba pa, ay mga tinuruan ni Cristo.

JUAN 17:5

"At ngayon, Ama, lualhatiin mo ako sa iyo rin ng kalualhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon."

PANSIN SA TALATA:

Ang kalualhatian ni Jesus ay natamo na noong pang bago ang sanglibutan ay naging gayon.

MIKAS 5:2:

"Ngunit ikaw, Beth-lehim Ephrata,na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas ka sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula ng walang hanggan."

PANSIN:

Si Jesus na hari ng Israel ay mula nang una at mula ng walang hanggan.

JUAN 8:56-59:

"Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa. Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limampung taon, at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya: datapuwat nagtago si Jesus, at lumabas sa templo." "

PANSIN:

Si Abraham ay nakita at natuwa kay Jesus. Meron na si Jesus noong panahon ni Abraham. Bago pa na nga ipinanganak si Abraham ay meron na si Jesus. Si Cristo na siya!

KONKLUSYON:

Sapagkat si Felix Y. Manalo ay natuturo ng bulaang Cristo sa mga tao ay dapat tawagin ang iglesiang itinayo niya nang nararapat at tugma at angkop na pangalang Iglesia ng Bulaang Cristo!

Dapat magsipaglayas na ang mga nalalabi pang kaanib diyan sa Iglesia ng Bulaang Cristo na pagkakamtan ng kaparusahan na gaya ng mga Judiong hindi naniniwala sa pagka Dios ni Jesuscristo na mga tinaguriang mga anak ng diablo (Juan 8:44).
IS IT TRUE THAT Christ EXISTED at the time of Moses?
That he was present with Moses before he was born to Mary?

1) The rock that Moses struck was a LITERAL rock - (Exodus 17: 5-6)

Exo 17:5 The LORD said to Moses, "Take some of the leaders of Israel with you,
and go on ahead of the people. Take along the stick with which you struck the Nile.

Exo 17:6 I will stand before you on a rock at Mount Sinai. Strike the rock, and water
will come out of it for the people to drink." Moses did so in the presence of the
leaders of Israel.

a) If we shal accept CATHOLIC DEFENDER'S interpretation that the rock that was struck
by Moses was Christ that means Moses HIT or GAVE A BLOW or STRUCK Jesus or Moses struck
God for CD believes Christ is God.

2) In I Cor. 10:4 Paul was referring to the SPIRITUAL ROCK who is Christ. Christ gives
a life-giving water (John 7:37-38)

Joh 7:37 On the last and most important day of the festival Jesus stood up and said in
a loud voice, "Whoever is thirsty should come to me, and
Joh 7:38 whoever believes in me should drink. As the scripture says, 'Streams of
life-giving water will pour out from his side.' "

3) What happened in israel such as during Moses'time were SHADOWS OF THINGS IN THE
FUTURE - (Col. 2:17)

So, from the LITERAL ROCK, Israel drunk literal water during Moses's time.
From SPIRITUAL ROCK, Christians drink life-giving water during Christ's era.

Indeed SHADOWS OF THINGS IN THE FUTURE.
Quote
Like
Share

-.
Joined: December 4th, 2005, 4:07 am

January 12th, 2006, 3:53 am #6

do spirit has gender?

tanong lang naman. kasi mukhang di mo alam.
TAPOS NA ANG SHOW MO DI BA?..SI TACIO NAMAN ANG STARRING NGAYON..HEHE
Quote
Like
Share

Joined: January 8th, 2006, 9:38 am

January 12th, 2006, 4:19 am #7

wala ka ngang nasagot na tanong ko e.

gusto lang sana kitang iiwas sa malaking kahihiyan. e kung sanay ka na sa kahihiyan e di sige.
Quote
Like
Share

Joined: January 8th, 2006, 9:38 am

January 12th, 2006, 7:43 am #8

IS IT TRUE THAT Christ EXISTED at the time of Moses?
That he was present with Moses before he was born to Mary?

1) The rock that Moses struck was a LITERAL rock - (Exodus 17: 5-6)

Exo 17:5 The LORD said to Moses, "Take some of the leaders of Israel with you,
and go on ahead of the people. Take along the stick with which you struck the Nile.

Exo 17:6 I will stand before you on a rock at Mount Sinai. Strike the rock, and water
will come out of it for the people to drink." Moses did so in the presence of the
leaders of Israel.

a) If we shal accept CATHOLIC DEFENDER'S interpretation that the rock that was struck
by Moses was Christ that means Moses HIT or GAVE A BLOW or STRUCK Jesus or Moses struck
God for CD believes Christ is God.

2) In I Cor. 10:4 Paul was referring to the SPIRITUAL ROCK who is Christ. Christ gives
a life-giving water (John 7:37-38)

Joh 7:37 On the last and most important day of the festival Jesus stood up and said in
a loud voice, "Whoever is thirsty should come to me, and
Joh 7:38 whoever believes in me should drink. As the scripture says, 'Streams of
life-giving water will pour out from his side.' "

3) What happened in israel such as during Moses'time were SHADOWS OF THINGS IN THE
FUTURE - (Col. 2:17)

So, from the LITERAL ROCK, Israel drunk literal water during Moses's time.
From SPIRITUAL ROCK, Christians drink life-giving water during Christ's era.

Indeed SHADOWS OF THINGS IN THE FUTURE.
2) In I Cor. 10:4 Paul was referring to the SPIRITUAL ROCK who is Christ. Christ gives
a life-giving water (John 7:37-38)

Joh 7:37 On the last and most important day of the festival Jesus stood up and said in
a loud voice, "Whoever is thirsty should come to me, and
Joh 7:38 whoever believes in me should drink. As the scripture says, 'Streams of
life-giving water will pour out from his side.' "

3) What happened in israel such as during Moses'time were SHADOWS OF THINGS IN THE
FUTURE - (Col. 2:17)

So, from the LITERAL ROCK, Israel drunk literal water during Moses's time.
From SPIRITUAL ROCK, Christians drink life-giving water during Christ's era.

Indeed SHADOWS OF THINGS IN THE FUTURE.

ilagay nga muna natin ang talatang pinag-tatalunan nyo para malinaw. simulan natin sa 1:

1 Cor 10:1-5
Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
3 And did all eat the same spiritual meat;
4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.
5 But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.

mukhang di marunong magbasa ng contexto itong si ver.

sabi ni pablo "I would not that ye should be ignorant..." e meron talagang mga taong ignorante - kasama ka dun ver.

sino ba ang THEY na tinutukoy sa mga talata? yung cristiano ba o yung kanilang mga ama ayon sa talatang uno? dyan ka sablya ver, sa pag-intindi ng mga circumstances ng biblia.

eto balikan natin ang talata para malinaw:

4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.

sino ang THEY dyan? yun din yung THEM at THEY sa kasunod na talata, eto basahin natin:

5 But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.

mga cristianon ba yan?

huwag mong masyadong ilublob mo ang sarili mo sa kahihiyan ver.

magbasa ka muna. huwag mong inuuna ang yabang.
Quote
Like
Share

-.
Joined: December 4th, 2005, 4:07 am

January 12th, 2006, 10:55 am #9

wala ka ngang nasagot na tanong ko e.

gusto lang sana kitang iiwas sa malaking kahihiyan. e kung sanay ka na sa kahihiyan e di sige.
SI TACIO ANG KAUSAP KO RITO...
HWAG KANG SUMABAT..
KUNG YONG HOMEWORK MO HINDI MO MASAGOT..DITO PA?
Quote
Like
Share

-.
Joined: December 4th, 2005, 4:07 am

January 12th, 2006, 10:58 am #10

2) In I Cor. 10:4 Paul was referring to the SPIRITUAL ROCK who is Christ. Christ gives
a life-giving water (John 7:37-38)

Joh 7:37 On the last and most important day of the festival Jesus stood up and said in
a loud voice, "Whoever is thirsty should come to me, and
Joh 7:38 whoever believes in me should drink. As the scripture says, 'Streams of
life-giving water will pour out from his side.' "

3) What happened in israel such as during Moses'time were SHADOWS OF THINGS IN THE
FUTURE - (Col. 2:17)

So, from the LITERAL ROCK, Israel drunk literal water during Moses's time.
From SPIRITUAL ROCK, Christians drink life-giving water during Christ's era.

Indeed SHADOWS OF THINGS IN THE FUTURE.

ilagay nga muna natin ang talatang pinag-tatalunan nyo para malinaw. simulan natin sa 1:

1 Cor 10:1-5
Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
3 And did all eat the same spiritual meat;
4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.
5 But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.

mukhang di marunong magbasa ng contexto itong si ver.

sabi ni pablo "I would not that ye should be ignorant..." e meron talagang mga taong ignorante - kasama ka dun ver.

sino ba ang THEY na tinutukoy sa mga talata? yung cristiano ba o yung kanilang mga ama ayon sa talatang uno? dyan ka sablya ver, sa pag-intindi ng mga circumstances ng biblia.

eto balikan natin ang talata para malinaw:

4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.

sino ang THEY dyan? yun din yung THEM at THEY sa kasunod na talata, eto basahin natin:

5 But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.

mga cristianon ba yan?

huwag mong masyadong ilublob mo ang sarili mo sa kahihiyan ver.

magbasa ka muna. huwag mong inuuna ang yabang.
HAYAAN MONG SI TACIO ANG SUMAGOT..OK?
TAPOS NA ANG PARTE MO
Quote
Like
Share